Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
22 jun. 2017

Eindrapport evaluatie en advies aangeboden aan gemeenten

Op 2 juni jl. heeft het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen de uitgevoerde evaluatie, na één jaar regionale samenwerking, besproken.

Gestart werd met een presentatie van de conclusies en aanbevelingen door de heren Keijsers en De Vijlder van het Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN). Vervolgens werd het Plan van Aanpak besproken dat, conform het eerdere procesbesluit, door het Voorzittersoverleg was opgesteld.

De concrete voorstellen in het Plan van Aanpak gaf voldoende aanleiding heldere standpunten in te nemen. Een van de thema's is 'Organiseren van menskracht en middelen'. Er is een stevige afspraak gemaakt over het leveren van de noodzakelijke ambtelijke inzet door de gemeenten om de gezamenlijke ambitie waar te kunnen maken. Het bestuur ziet hier ook een rol weggelegd voor de gemeentesecretarissen.

De conclusie in het eindrapport dat er eensgezindheid is over het feit dat een doorleefde visie met een duidelijke focus zeer wenselijk is, werd breed gedeeld. In het overleg is dit nader ingevuld. Na het zomerreces wenst het bestuur te beschikken over een beknopt regionaal visiedocument ('pamflet') met een uitvoeringsagenda, dat steunt op recente regionale documenten.

Daarnaast zijn een aantal concrete verbeteringsvoorstellen, zoals door het Voorzittersoverleg gepresenteerd, overgenomen.

Het advies is vastgelegd in een brief (dd. 16 juni 2016) aan de 19 colleges. De gemeenteraden hebben deze brief met het evaluatierapport 'Voorbij de startblokken' ook aangeboden gekregen. De gemeenten zijn uitgenodigd om uiterlijk eind september met een reactie te komen.

Meer informatie leest u bij Evaluatie.