Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
26 mei 2020

Regio ondersteunt nieuwe Omgevingsagenda Oost-Nederland

Regio Arnhem Nijmegen ondersteunt de nieuwe Omgevingsagenda Oost Nederland. Deze Omgevingsagenda bevat de integrale, gebiedsgerichte opgaven van Rijk en regio in Oost-Nederland op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze opgaven zijn vertaald naar een programma van advies, maatregelen en projecten om de komende jaren gezamenlijk op te pakken. Bijzonder is dat dit de eerste Omgevingsagenda is, als opvolger van de Gebiedsagenda. In de Omgevingsagenda staat onder meer benoemd dat Rijk en provincies in (blijven) zetten op duurzame stedelijke regio's op topniveau en daarbij horende bereikbaarheid. Voor onze regio zijn hierbij diverse spoor- en wegverbindingen belangrijk.

Nieuw! Met Oost-Nederland als pilot

De Omgevingsagenda Oost Nederland is de integrale opvolger van de Gebiedsagenda Oost Nederland uit 2013. Meerwaarde van de Omgevingsagenda is dat er veel nadrukkelijker relaties gelegd worden met andere ministeries (zoals I&W, LNV, EZK) en daarbij horende programma's zoals de Woonagenda, het Deltaprogramma en het MIRT-programma van het Rijk. De Omgevingsagenda Oost Nederland is de eerste Omgevingsagenda van Nederland (pilot). Op basis van de ervaringen met deze pilot worden de Omgevingsagenda's voor de overige vier landsdelen opgesteld.

Vooral procesafspraken

De Omgevingsagenda Oost Nederland is een dynamische agenda voor meerdere jaren. De agenda bevat vooral procesafspraken tussen Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel, regio's en waterschappen. In de agenda staat:

  • wat de belangrijkste strategische gebiedsgerichte opgaven van Rijk en regio zijn;
  • hoe Rijk en regio deze opgaven samen aanpakken (proces);
  • dat deze opgaven leidraad zijn voor andere (uitvoerings)trajecten en bepalend bij de prioritering.

De agenda bevat dus in beginsel geen nieuw beleid. Maar als zich nieuwe opgaven aandienen in de komende jaren, kunnen die toegevoegd worden.

Inhoud Omgevingsagenda

In de Omgevingsagenda is als toekomstperspectief voor Oost-Nederland voor 2040 o.a. aangegeven:

  • Behouden, versterken en verduurzamen van de economische kracht en vitaliteit van Oost-Nederland. Met specifiek voor de Regio Arnhem Nijmegen het faciliteren van een forse stedelijke groei, inclusief groei in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Met behoud van leefklimaat, bereikbaarheid en landschappelijke kwaliteiten.
  • Realiseren van grotere transities op het gebied van energie, klimaatbestendigheid, verduurzaming landelijk gebied en circulaire economie.
  • In (blijven) zetten op duurzame stedelijke regio's op topniveau en daarbij horende bereikbaarheid, zowel onderling als met de omliggende regio's. Voor onze regio zijn hierbij belangrijk : de (spoor)verbindingen met de Randstad , internationale spoorverbindingen (ICE Frankfurt, Berlijn en op termijn de ICE Berlijn via Arnhem), verbeterde Oost-Westverbindingen via de weg (A12, A15, A1) en Noord-Zuidverbindingen (A50, A2), meer snelfietsroutes en HOV-busverbindingen tussen de stedelijke regio's.
  • Het beter verankeren van de internationale goederencorridors aan Oost-Nederland: North Sea Baltic en Rhine Alpine Corridor. In 2040 moet Oost Nederland optimaal profiteren van de ligging aan beide goederencorridors.

Betrokkenheid Regio Arnhem Nijmegen

Bij de totstandkoming van deze Omgevingsagenda Oost Nederland zijn ambtenaren van de Regio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen betrokken. Ook bij het Brede Directeurenoverleg is de regio betrokken. De provincie Gelderland heeft alle Gelderse colleges van B&W en de regio's gevraagd een reflectie te geven op de Omgevingsagenda. Onze regio heeft aangegeven deze agenda te ondersteunen.

Status en besluitvorming

Het Rijk (BZK), de provincies Overijssel en Gelderland en de waterschappen zullen de Omgevingsagenda Oost Nederland vaststellen tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving op 11 juni 2020. Onze regio wordt hierbij vertegenwoordigd door Carol van Eert (burgemeester gemeente Rheden en vicevoorzitter Algemeen Bestuur Regio Arnhem Nijmegen). Na vaststelling op 11 juni zal de minister van BZK de Omgevingsagenda Oost Nederland samen met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar verwachting eind juni aan de Tweede Kamer aanbieden.