Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
28 sep. 2017

Op weg naar een regionale bereikbaarheidsaanpak

Bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor de economische positie van de regio Arnhem Nijmegen en het functioneren van de economische kerngebieden. Dit is onderschreven in het bestuursakkoord Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen/Gelderland. Hierbij ligt de focus op het samenwerken op drie icoonprogramma’s waarin bereikbaarheid een randvoorwaarde is. Parallel hieraan werken de 19 samenwerkende gemeenten in de regio aan het investeren in bereikbaarheid. Er wordt samengewerkt aan een regionale aanpak bereikbaarheid met als doel het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van de stedelijke regio Arnhem Nijmegen.

(lees verder onder de afbeelding)

20170925 Bereikbaarheidsaanpak Plaatje

Als eerste stap is een inventarisatie verricht naar de onderwerpen die regionaal van belang zijn op het gebied van mobiliteit om samen met de partners uit te werken. Vanuit de 19 samenwerkende gemeenten zijn de bovenlokale onderwerpen samengebracht tot 8 samenhangende opgaven.

Een deel van de opgaven betreft een robuust en duurzaam mobiliteitsnetwerk, zowel een robuust hoofdwegennetwerk als een robuust (internationaal) spoornetwerk. Tegelijkertijd werken we verder aan de netwerken voor fiets en openbaar vervoer. Juist de duurzame mobiliteitskeuze willen we bevorderen. We weten dat we met alleen een focus op het robuust maken van het mobiliteitsnetwerk het niet redden. De regio Arnhem Nijmegen blijft de komende jaren groeien: meer woningen, meer arbeidsplaatsen en dus ook meer verplaatsingen. Wij vangen de verwachte groei van met name de automobiliteit niet op. In de ochtend- en avondspits is daar niet altijd ruimte meer voor. Vandaar dat de overige opgaven voortborduren op slimmer benutten van bestaande capaciteit. Deze slimme opgaven zijn een aanpak verduurzamen mobiliteitsgedrag, inspelen op nieuwe en slimme mobiliteit en slimme logistiek. De kern is dat we streven naar een robuust mobiliteitsnetwerk en het gebruik ervan in overeenstemming brengen met de beschikbare capaciteit.

In de komende periode leggen wij deze opgaven voor aan onze partners en vragen hen om samen invulling te geven aan een regionale bereikbaarheidsaanpak. Wij willen samen met diverse betrokkenen een aanpak gaan uitwerken. Daarbij sluiten wij ook aan bij de afspraken die de regio met de minister in het landsdelig MIRT-overleg heeft gemaakt. Ook de gemeenteraden van de 19 samenwerkende gemeenten worden dit najaar hierover geïnformeerd, inclusief een doorkijk naar het vervolg.