Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
11 okt. 2018

Regionale Energiestrategie in het kort

Rijk, Waterschappen, Provincies en regio’s staan voor een historische uitdaging om plannen uit te werken om de klimaatdoelen van Parijs te halen: 49% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken in regio’s tussen provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers.

Voor de zomer van 2019 hebben de regio’s een concept-RES gemaakt en worden de plannen afgestemd op de nationale opgave en afgewogen met het gemeentelijk en provinciaal omgevingsbeleid. Het aanbod moet door gemeenteraden worden vastgesteld. In 2021 zijn de warmtetransitie-visies per gemeente klaar en worden stappen gezet naar het verduurzamen en (op termijn) gasloos maken van 200.000 bestaande woningen per jaar, het ruimtelijk inpassen van wind- en zonne-energie, en het verduurzamen van industrie, landbouw en mobiliteit.

Dat vraagt om regie. Afgelopen donderdag 3 oktober 2018 hebben de wethouders Duurzaamheid afgesproken om een regiegroep te formeren bestaande uit enkele portefeuillehouders. Deze regiegroep wordt uitgebreid met nog uit te nodigen bestuurders van de provincie, waterschappen en Alliander. Deze regiegroep wordt verantwoordelijk voor het maken van een regionaal aanbod van de regio. Er wordt tevens een platform/klankbordgroep geformeerd met stakeholders zoals LTO, woningbouwverenigingen, energiecoöperaties en het bedrijfsleven die betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van dit regionaal aanbod.

Het regioaanbod dient medio 2019 te worden aangeboden aan het kabinet. Dit staat allemaal in het Nationaal Klimaatakkoord op hoofdlijnen dat op 10 juli 2018 door het rijk met alle koepels van decentrale overheden en marktpartijen is ondertekend. Als voorzitter van deze Regiegroep is Harriet Tiemens (wethouder Duurzaamheid van Nijmegen) benoemd vanwege haar inhoudelijke kennis en bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. Zij zal worden ondersteund door een nog te benoemen procesregisseur. Deze procesregisseur is voorzitter van de nog te vormen werkgroep RES bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en Alliander.

Lees de samenvatting van de RES.