Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
23 jan. 2020

Sterk groeiende regio wil ontspannen karakter behouden

Stuurgroep brengt contourennotitie in discussie

Versterkte samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen is noodzakelijk. Om de regio bereikbaar te houden en iedereen werk en huisvesting te bieden zonder het ontspannen leefklimaat te verliezen, moeten gemeenten hun handen ineenslaan. Dat staat in de Contourennotitie, een eerste tussenrapportage van de Stuurgroep Regionale Samenwerking, die de mogelijkheden tot samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen in kaart brengt.

Slagkracht én democratische legitimatie

De stuurgroep, met vertegenwoordigers uit de 18 gemeenten, stelt dat de regio een nog te bleek profiel heeft en haar potenties onvoldoende benut. Er is een grote noodzaak om de problemen van werkloosheid, huisvesting en bereikbaarheid regionaal te lijf te gaan.

Daarbij moet aandacht zijn voor democratische legitimatie. Samenwerking tussen zelfstandige gemeenten kan volgens de stuurgroep niet zonder transparantie en zeggenschap van de gemeenteraden. Op dit moment is er voor raden en colleges nog te weinig zicht op de regionale agenda en te weinig mogelijkheden voor democratische controle en verantwoording.

Slagkracht én legitimatie kunnen volgens de stuurgroep gecombineerd worden door een opgavegerichte benadering, waarin de gemeenteraden doelgericht mandaat geven voor specifieke opdrachten.

Kwalitatieve groei

"We moeten de handen ineen slaan om het tij te keren", aldus de Zevenaarse burgemeester Lucien van Riswijk, "De regionale samenwerking moet een stevige impuls krijgen". Hij is voorzitter van de stuurgroep met meerdere regionale bestuurders, waaronder de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen.

De regio Arnhem Nijmegen groeit nog sterk. Dat is ook nodig. De economische groei en het aantal mensen dat meedoet aan het arbeidsproces, blijft in de regio achter bij het landelijk gemiddelde. Behalve meer werkgelegenheid zijn ook meer woningen nodig. De woningnood behoort tot de hoogste in het land. Er is in de komende tien jaar behoefte aan 35.000 woningen en naar verwachting tot 2040 nog eens 15.000 tot 25.000 woningen. Deze ontwikkelingen moeten in balans blijven met de doelstellingen om de regio duurzaam, energieneutraal en circulair te maken en de prachtige leefomgeving en het ontspannen leefkwaliteit te behouden. "We zijn een bloeiend stedelijk netwerk, maar we willen onze kwaliteiten houden.", aldus Van Riswijk.

Perspectief 2050: Groene circulaire ‘Metropoolregio’

De regio Arnhem Nijmegen is inmiddels het grootste verstedelijkt gebied buiten de randstad en is een moderne kennisintensieve regio. Er zijn bloeiende innovatieve bedrijven in alle economische sectoren. De topsectoren Health en High Tech, Food en Energy zijn de groeispeerpunten. De regio is een stedelijk netwerk op nationale schaal, samen met de andere zogenaamde metropoolregio’s Eindhoven, Utrecht en op wat meer afstand Rotterdam-Den Haag en Amsterdam. In dat gezelschap wil Arnhem Nijmegen zich blijven onderscheiden als een groene regio met een meer ontspannen leefkwaliteit.

Ook wordt in de Contourennotitie voorgesteld om de regio te profileren als ‘circulaire en energieneutrale topregio’. Het begrip circulair wordt daarbij breder opgevat dan alleen hergebruik van grondstoffen. Met circulariteit doelt de stuurgroep op het algemene principe om geen negatieve gevolgen af te wentelen naar andere groepen, andere tijden of andere gebieden. Het gaat om inclusief denken, waarin alle mensen mee doen en ons leven duurzaam is ingericht, zodat de kwaliteiten van het gebied behouden blijven voor de toekomstige generaties.

Er ligt al een stevige basis voor zo’n profilering, want de regio is in 2018 al verkozen tot circulaire topregio en ‘green capital’. De regio kan zich onderscheiden met haar brede definitie van circulariteit.

Proces

In het voorjaar van 2019 hebben alle colleges van burgemeester en wethouders besloten om te werken aan de versterking van de huidige regionale samenwerking. Sinds de start van het proces zijn de gemeenteraden diverse keren geraadpleegd. De ingestelde stuurgroep heeft een Contourennotitie opgesteld die nu door de colleges ter discussie is aangeboden aan de gemeenteraden. De reacties vanuit raden en maatschappelijke partners worden meegenomen in de definitieve voorstellen, die naar verwachting in april aan de gemeenteraden worden gezonden.