Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Over ons

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de thema's Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. In de regiogids is een actueel overzicht van overlegvormen en contactpersonen opgenomen.

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region (opgenomen in de regelingenbundel) en is op 17 december 2015 gestart.

Op 12 januari 2017 ondertekenden waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en commissaris van de Koning Clemens Cornielje het investeringsakkoord. In dat akkoord is de afspraak vastgelegd om minstens 10 jaar vast te houden aan de ingezette koers om de economie van de regio te versterken.

De achttien samenwerkende gemeenten

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

De regio Arnhem Nijmegen in kaart.


Uitwerking thema's

Er zijn vier thema’s waar de Regio Arnhem Nijmegen aan werkt. Deze vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. Per thema kunt u het programma en de samenstelling van het portefeuillehoudersoverleg (de wethouders per gemeente) bekijken door op de thema’s te klikken:

Het overleg is niet alleen informatief van karakter maar gericht op het bereiken van bestuurlijk commitment op de regionale opgaven. Met de afspraken adviseren de wethouders hun colleges en hun gemeenteraden. De Regio Arnhem Nijmegen is geen beslisorganisatie; de uiteindelijk besluitvorming over de voorstellen ligt bij de 18 gemeenten. De samenwerking is verbeeld in een organogram.


Gezonde Groei


Evaluatie

Bij de start van de regionale samenwerking is de afspraak gemaakt dat de samenwerking na één jaar wordt geëvalueerd. Met de evaluatie wordt beoogd de prille samenwerking te verbeteren en te versterken om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren. Door de Evaluatiecommissie (bestaande uit de leden Van der Meijs, Van den Berg, Hol en Ritsema) is op 7 december 2016 aan het Algemeen Bestuur een voorstel voorgelegd. Gekozen is om de evaluatie uit te laten voeren door het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Bekijk de evaluatieaanpak 'Voorbij de startblokken' (Kenniscentrum Publieke Zaak).
Hoofdvraag van de evaluatie: Voldoet de bestuurlijke samenwerking in het in 2015 gevormde Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen aan de wensen en verwachtingen van de betrokken partnergemeenten en meest vooraanstaande stakeholders?

Op 1 mei 2017 heeft het Kenniscentrum het eindrapport "Voorbij de startblokken' gepresenteerd. De evaluatie leert dat na één jaar samenwerking op verschillende gebieden resultaten zijn bereikt. Echter gelijktijdig is er behoefte aan verbeteringen onder andere op het gebied van slagvaardigheid en effectiviteit, communicatie tussen gremia, betrokkenheid van ambtenaren en raadsleden. Tevens wordt een doorleefde visie op de regio, met een duidelijke focus, zeer wenselijk geacht.

Conform het procesbesluit (6 april 2017) is door het Voorzittersoverleg een Plan van Aanpak opgesteld.

In een extra Algemeen Bestuur op 2 juni 2017 is het eindrapport door het Kenniscentrum gepresenteerd en is het Plan van Aanpak besproken. De conclusies van dit overleg zijn vastgelegd in een brief van het Algemeen Bestuur aan de 18 gemeenten, daarover zijn ook de gemeenteraden geïnformeerd. De gemeenten zijn nu aan zet om het eindrapport en de voorstellen in de brief te bespreken. Eind september verwacht het Algemeen Bestuur de gemeentelijke reacties.


Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 18 leden; van iedere gemeente één vertegenwoordiger. De voorzitter van het Overleg wordt per toerbeurt ingevuld door de burgemeester van Arnhem en de burgemeester van Nijmegen. Het Algemeen Bestuur richt zich in het bijzonder op de 'Governance' (het besturen) van de regionale samenwerking. De leden vergaderen circa 4 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor het overleg is een Reglement van Orde vastgesteld, opgenomen in de Regelingenbundel.


Bestuursleden

A. Marcouch
A. Marcouch

Voorzitter | Burgemeester van Arnhem

J. van Dellen
J. van Dellen

Wethouder van Arnhem

M. Slinkman
M. Slinkman

Burgemeester van Berg en Dal

D. Bergman
D. Bergman

Burgemeester van Beuningen

L. van der Meijs
L. van der Meijs

Burgemeester van Doesburg

C. van Rhee-Oud Ammerveld
C. van Rhee-Oud Ammerveld

Burgemeester van Druten

R. de Lange
R. de Lange

Burgemeester van Duiven

L. Bosland
L. Bosland

Wethouder van Heumen

H. Witjes
H. Witjes

Wethouder van Lingewaard

P. de Baat
P. de Baat

Burgemeester van Montferland

W. Gradisen
W. Gradisen

Burgemeester van Mook en Middelaar

M. Esselbrugge
M. Esselbrugge

Wethouder van Nijmegen

W. Hol
W. Hol

Wethouder van Overbetuwe

A. Schaap
A. Schaap

Burgemeester van Renkum

C. van Eert
C. van Eert

vicevoorzitter | Burgemeester van Rheden

E. Weststeijn
E. Weststeijn

Burgemeester van Rozendaal

A. van Hout
A. van Hout

Burgemeester van Westervoort

H. Verheijen
H. Verheijen

Burgemeester van Wijchen

L. van Riswijk
L. van Riswijk

Burgemeester van Zevenaar


Gemeenteraden

De regeling is een regeling van colleges. Aandachtspunt is de positie van raadsleden in de regionale samenwerking. De regio wil bereiken dat de gemeenteraden een volwaardige positie innemen bij de aanpak van regionale opgaven. Actief informeren, rechtstreeks dan wel via de colleges, is de uitdaging. Jaarlijks organiseert de regio de Regiodag, een bijeenkomst voor raadsleden. Dit is een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten, te inspireren en verantwoording af te leggen. Ook is voorzien in informatie door middel van de nieuwsbrief, kijk verder onder het kopje Blijf op de hoogte.

Regiodag 2016: woensdag 17 november 2016 in Elst. Verslag en foto's kunt u hier vinden.

Regiodag 2017: woensdag 15 november 2017 in Nijmegen. Kijk op deze pagina voor een terugblik.


Regioreis 2017

Het reisverslag is gereed! Klik op de afbeelding voor het verslag.

verslag Regioreis


Tijdens deze reis werden meerdere presentaties gegeven. U kunt ze alsnog inzien.

1 Metropoolregio Eindhoven

2 Brainport

3 Automotive door L Boon

4 ITS / Smart Mobility - deze presentatie volgt nog

5 Leuven European Green Leaf

6 Leuven Regionet

7 Leuven R&D

8 Leuven Mindgate

9 Spoorzone (excl video)


Financiën

De 18 deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage per inwoner. De bijdrage voor 2019 bedraagt € 1,88 per inwoner. Van dit bedrag wordt € 1,00 overgemaakt aan de Stichting Economic Board als bijdrage van de regiogemeenten aan deze Triple Helix-samenwerking.

2019

De begroting 2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 juni 2018. Op 12 december 2018 is de eerste wijziging van de begroting vastgesteld (download de begrotingswijziging). De brief aan de gemeenteraden over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 én de hoogte van de inwonerbijdrage 2019 is opgenomen in de oorspronkelijke begroting (download de begroting).

2018

De begroting 2018 is vastgesteld op 22 juni 2017; download begroting 2018.
De brief aan de gemeenteraden over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 én de hoogte van de inwonerbijdrage 2018 is opgenomen in de begroting (als bijlage 1).

De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 19 juni 2019. Het concept jaarverslag (met de jaarrekening) kunt u bekijken. Lees het concept jaarverslag.

2017

De jaarrekening 2017 is op 20 juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In dit rapport zijn ook de jaarrekening en het jaarverslag van The Economic Board opgenomen. Download de jaarrekening 2017.


Blijf op de hoogte

De Regio Arnhem Nijmegen verzorgt regelmatig een nieuwsbrief met daarin de regionale activiteiten en ontwikkelingen.

  • De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In het archief kunt u altijd de meest recente brief nalezen: nieuwsbrieven archief. Het allereerste exemplaar downloadt u hier: juli 2016
  • Schrijf u in om voortaan geen nieuws te missen.

Medewerkers

Henk van den Berg
Henk van den Berg

secretaris

Rachel Drosterij
Rachel Drosterij

assistent