Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Over ons

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de thema's Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. In de regiogids is een actueel overzicht van overlegvormen en contactpersonen opgenomen.

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region (opgenomen in de regelingenbundel) en is op 17 december 2015 gestart.

Op 12 januari 2017 ondertekenden waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en commissaris van de Koning Clemens Cornielje het investeringsakkoord. In dat akkoord is de afspraak vastgelegd om minstens 10 jaar vast te houden aan de ingezette koers om de economie van de regio te versterken.

De achttien samenwerkende gemeenten

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

De regio Arnhem Nijmegen in kaart.


Uitwerking thema's

Er zijn vier thema’s waar de Regio Arnhem Nijmegen aan werkt. Deze vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. Per thema kunt u het programma en de samenstelling van het portefeuillehoudersoverleg (de wethouders per gemeente) bekijken door op de thema’s te klikken:

Het overleg is niet alleen informatief van karakter maar gericht op het bereiken van bestuurlijk commitment op de regionale opgaven. Met de afspraken adviseren de wethouders hun colleges en hun gemeenteraden. De Regio Arnhem Nijmegen is geen beslisorganisatie; de uiteindelijk besluitvorming over de voorstellen ligt bij de 18 gemeenten. De samenwerking is verbeeld in een organogram.


Gezonde Groei

In de zomer van 2018 verscheen ons magazine "Gezonde Groei".

Met dit magazine laten we de kracht van onze regio en de meerwaarde van regionale samenwerking zien. We hopen dat u net zo trots bent als wij op al onze kwaliteiten, en net zo scherp op hoe we die kunnen behouden en uitbouwen.


Gezonde Groei

Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 18 leden; van iedere gemeente één vertegenwoordiger. De voorzitter van het Overleg wordt per toerbeurt ingevuld door de burgemeester van Arnhem en de burgemeester van Nijmegen. Het Algemeen Bestuur richt zich in het bijzonder op de 'Governance' (het besturen) van de regionale samenwerking. De leden vergaderen circa 4 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor het overleg is een Reglement van Orde vastgesteld, opgenomen in de Regelingenbundel.


Bestuursleden

A. Marcouch
A. Marcouch

Voorzitter | Burgemeester van Arnhem

J. van Dellen
J. van Dellen

Wethouder van Arnhem

M. Slinkman
M. Slinkman

Burgemeester van Berg en Dal

D. Bergman
D. Bergman

Burgemeester van Beuningen

L. van der Meijs
L. van der Meijs

Burgemeester van Doesburg

C. van Rhee-Oud Ammerveld
C. van Rhee-Oud Ammerveld

Burgemeester van Druten

H. Hieltjes
H. Hieltjes

Burgemeester van Duiven

M. Mittendorff
M. Mittendorff

Burgemeester van Heumen

H. Witjes
H. Witjes

Wethouder van Lingewaard

P. de Baat
P. de Baat

Burgemeester van Montferland

W. Gradisen
W. Gradisen

Burgemeester van Mook en Middelaar

M. Esselbrugge
M. Esselbrugge

Wethouder van Nijmegen

W. Hol
W. Hol

Wethouder van Overbetuwe

A. Schaap
A. Schaap

Burgemeester van Renkum

C. van Eert
C. van Eert

vicevoorzitter | Burgemeester van Rheden

E. Weststeijn
E. Weststeijn

Burgemeester van Rozendaal

A. van Hout
A. van Hout

Burgemeester van Westervoort

M. van Beek
M. van Beek

Burgemeester van Wijchen

L. van Riswijk
L. van Riswijk

Burgemeester van Zevenaar


Gemeenteraden

De regeling is een regeling van colleges. Aandachtspunt is de positie van raadsleden in de regionale samenwerking. De regio wil bereiken dat de gemeenteraden een volwaardige positie innemen bij de aanpak van regionale opgaven. Actief informeren, rechtstreeks dan wel via de colleges, is de uitdaging. Jaarlijks organiseert de regio de Regiodag, een bijeenkomst voor raadsleden. Dit is een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten, te inspireren en verantwoording af te leggen. Ook is voorzien in informatie door middel van de nieuwsbrief, kijk verder onder het kopje Blijf op de hoogte.

Regiodag 2016: woensdag 17 november 2016 in Elst. Verslag en foto's kunt u hier vinden.

Regiodag 2017: woensdag 15 november 2017 in Nijmegen. Kijk op deze pagina voor een terugblik.


Financiën

De 18 deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage per inwoner. De bijdrage voor 2020 bedraagt € 1,88 per inwoner. Van dit bedrag wordt € 1,00 overgemaakt aan de Stichting Economic Board als bijdrage van de regiogemeenten aan deze Triple Helix-samenwerking.

2021

De begroting 2020 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 juni 2020. Download de begroting.

2020

De begroting 2020 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 juni 2019. Download de begroting.

2019

De begroting 2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 juni 2018. Op 12 december 2018 is de eerste wijziging van de begroting vastgesteld (download de begrotingswijziging). De brief aan de gemeenteraden over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 én de hoogte van de inwonerbijdrage 2019 is opgenomen in de oorspronkelijke begroting (download de begroting).

De jaarrekening 2019 is voorlopig vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 17 juni 2020. Het jaarverslag (met de jaarrekening) kunt u bekijken. Lees het jaarverslag. Vaste onderdelen in dit document zijn het jaarverslag en de jaarrekening van The Economic Board.

2018

Download begroting 2018.
Download het jaarverslag 2018.

2017

Download de jaarrekening 2017.


Evaluatie

Bij de start van de regionale samenwerking is de afspraak gemaakt dat de samenwerking na één jaar wordt geëvalueerd. Met de evaluatie wordt beoogd de prille samenwerking te verbeteren en te versterken om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren. Door de Evaluatiecommissie (bestaande uit de leden Van der Meijs, Van den Berg, Hol en Ritsema) is op 7 december 2016 aan het Algemeen Bestuur een voorstel voorgelegd. Gekozen is om de evaluatie uit te laten voeren door het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Bekijk de evaluatieaanpak 'Voorbij de startblokken' (Kenniscentrum Publieke Zaak).
Hoofdvraag van de evaluatie: Voldoet de bestuurlijke samenwerking in het in 2015 gevormde Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen aan de wensen en verwachtingen van de betrokken partnergemeenten en meest vooraanstaande stakeholders?

Op 1 mei 2017 heeft het Kenniscentrum het eindrapport "Voorbij de startblokken' gepresenteerd. De evaluatie leert dat na één jaar samenwerking op verschillende gebieden resultaten zijn bereikt. Echter gelijktijdig is er behoefte aan verbeteringen onder andere op het gebied van slagvaardigheid en effectiviteit, communicatie tussen gremia, betrokkenheid van ambtenaren en raadsleden. Tevens wordt een doorleefde visie op de regio, met een duidelijke focus, zeer wenselijk geacht.

Conform het procesbesluit (6 april 2017) is door het Voorzittersoverleg een Plan van Aanpak opgesteld.

In een extra Algemeen Bestuur op 2 juni 2017 is het eindrapport door het Kenniscentrum gepresenteerd en is het Plan van Aanpak besproken. De conclusies van dit overleg zijn vastgelegd in een brief van het Algemeen Bestuur aan de 18 gemeenten, daarover zijn ook de gemeenteraden geïnformeerd. De gemeenten zijn nu aan zet om het eindrapport en de voorstellen in de brief te bespreken. Eind september verwacht het Algemeen Bestuur de gemeentelijke reacties.


Blijf op de hoogte

De Regio Arnhem Nijmegen verzorgt regelmatig een nieuwsbrief met daarin de regionale activiteiten en ontwikkelingen.

  • De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In het archief kunt u altijd de meest recente brief nalezen: nieuwsbrieven archief. Het allereerste exemplaar downloadt u hier: juli 2016
  • Schrijf u in om voortaan geen nieuws te missen.

Medewerkers

Henk van den Berg
Henk van den Berg

secretaris