Menu

Over ons

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. In de regiogids is een actueel overzicht van overlegvormen en contactpersonen opgenomen.

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region (opgenomen in de regelingenbundel)  en is op 17 december 2015 gestart. Een verslag van het startevent kunt u online lezen. 

Op 12 januari 2017 ondertekenden waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en commissaris van de Koning Clemens Cornielje het investeringsakkoord. In dat akkoord is de afspraak vastgelegd om minstens 10 jaar vast te houden aan de ingezette koers om de economie van de regio te versterken.

De achttien samenwerkende gemeenten

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

De regio Arnhem Nijmegen in kaart.


Uitwerking thema's

Er zijn vier thema’s waar de Regio Arnhem Nijmegen aan werkt. Deze vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. Per thema kunt u het programma en de samenstelling van het portefeuillehoudersoverleg (de wethouders per gemeente) bekijken door op de thema’s te klikken:

Het overleg is niet alleen informatief van karakter maar gericht op het bereiken van bestuurlijk commitment op de regionale opgaven. Met de afspraken adviseren de wethouders hun colleges en hun gemeenteraden. De Regio Arnhem Nijmegen is geen beslisorganisatie; de uiteindelijk besluitvorming over de voorstellen ligt bij de 18 gemeenten. De samenwerking is verbeeld in een organogram.

Voor 2017 is een dynamische jaaragenda opgesteld. Hierin zijn de werkagenda's van de vier portefeuillehoudersoverleggen opgenomen. Download het jaarplan voor de actuele werkagenda's.


Evaluatie

Bij de start van de regionale samenwerking is de afspraak gemaakt dat de samenwerking na één jaar wordt geëvalueerd. Met de evaluatie wordt beoogd de prille samenwerking te verbeteren en te versterken om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren. Door de Evaluatiecommissie (bestaande uit de leden Van der Meijs, Van den Berg, Hol en Ritsema) is op 7 december 2016 aan het Bestuurlijk Overleg een voorstel voorgelegd. Gekozen is om de evaluatie uit te laten voeren door het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Bekijk de evaluatieaanpak 'Voorbij de startblokken' (Kenniscentrum Publieke Zaak).
Hoofdvraag van de evaluatie: Voldoet de bestuurlijke samenwerking in het in 2015 gevormde Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen aan de wensen en verwachtingen van de betrokken partnergemeenten en meest vooraanstaande stakeholders?

Op 1 mei 2017 heeft het Kenniscentrum het eindrapport "Voorbij de startblokken' gepresenteerd. De evaluatie leert dat na één jaar samenwerking op verschillende gebieden resultaten zijn bereikt. Echter gelijktijdig is er behoefte aan verbeteringen onder andere op het gebied van slagvaardigheid en effectiviteit, communicatie tussen gremia, betrokkenheid van ambtenaren en raadsleden. Tevens  wordt een doorleefde visie op de regio, met een duidelijke focus, zeer wenselijk geacht.

Conform het procesbesluit (6 april 2017)  is door het Voorzittersoverleg een Plan van Aanpak opgesteld.

In een extra Bestuurlijk Overleg op 2 juni 2017 is het eindrapport door het Kenniscentrum gepresenteerd en is het Plan van Aanpak besproken. De conclusies van dit overleg zijn vastgelegd in een brief van het Bestuurlijk Overleg aan de 18 gemeenten, daarover zijn ook de gemeenteraden geïnformeerd. De gemeenten zijn nu aan zet om het eindrapport en de voorstellen in de brief te bespreken. Eind september verwacht het Bestuurlijk Overleg de gemeentelijke reacties.


Bestuur

Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit 18 leden; van iedere gemeente één vertegenwoordiger. De voorzitter van het Overleg wordt per toerbeurt ingevuld door de burgemeester van Arnhem en Nijmegen. Het Bestuurlijk Overleg richt zich in het bijzonder op de 'Governance' (het besturen) van de regionale samenwerking. Zij vergadert circa 4 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor het overleg is een Reglement van Orde vastgesteld, opgenomen in de Regelingenbundel.


Bestuursleden

A. Marcouch
A. Marcouch

Voorzitter | Burgemeester van Arnhem

R. König
R. König

Arnhem

M. Slinkman
M. Slinkman

Burgemeester van Berg en Dal

H. Driessen
H. Driessen

Beuningen

L. van der Meijs
L. van der Meijs

Burgemeester van Doesburg

L. van Riswijk
L. van Riswijk

Burgemeester van Druten

R. de Lange
R. de Lange

Duiven

H. van den Berg
H. van den Berg

Heumen

T. Peren
T. Peren

Lingewaard

R. Visser
R. Visser

Montferland

P. Baneke
P. Baneke

Mook en Middelaar

B. Velthuis
B. Velthuis

Nijmegen

W. Hol
W. Hol

Overbetuwe

E. Heinrich
E. Heinrich

Renkum

C. van Eert
C. van Eert

vicevoorzitter | Burgemeester van Rheden

R. Haverkamp
R. Haverkamp

Rheden

G. van Gorkum
G. van Gorkum

Rozendaal

A. van Hout
A. van Hout

Burgemeester van Westervoort

T. Burgers
T. Burgers

Wijchen

E. Schadd-de Boer
E. Schadd-de Boer

Burgemeester van Zevenaar


Gemeenteraden

De regeling is een regeling van colleges. Aandachtspunt is de positie van raadsleden in de regionale samenwerking. De regio wil bereiken dat de gemeenteraden een volwaardige positie innemen bij de aanpak van regionale opgaven. Actief informeren, rechtstreeks dan wel via de colleges, is de uitdaging. Jaarlijks organiseert de regio de Regiodag, een bijeenkomst voor raadsleden. Dit is een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten, te inspireren en verantwoording af te leggen. Ook is voorzien in informatie door middel van de nieuwsbrief, kijk verder onder het kopje Blijf op de hoogte.

Regiodag 2016: woensdag 17 november 2016 in Elst. Verslag en foto's kunt u hier vinden.

Regiodag 2017: woensdag 15 november 2017 in Nijmegen. Kijk op deze pagina voor een terugblik.


Regioreis 2017

Het reisverslag is gereed! Klik op de afbeelding voor het verslag.

verslag Regioreis 


Tijdens deze reis werden meerdere presentaties gegeven. U kunt ze alsnog inzien.

1 Metropoolregio Eindhoven

2 Brainport

3 Automotive door L Boon

4 ITS / Smart Mobility - deze presentatie volgt nog

5 Leuven European Green Leaf

6 Leuven Regionet

7 Leuven R&D

8 Leuven Mindgate

9 Spoorzone (excl video)

10 Citymarketing Ehv365


Financiën

De 18 deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage per inwoner. Van dit bedrag (€ 1,50 per inwoner) wordt € 1,00 als bijdrage van de regiogemeenten in de Stichting Economic Board overgemaakt.

2018

De begroting 2018 is vastgesteld op 22 juni 2017. 
De brief aan de gemeenteraden over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 én de hoogte van de inwonerbijdrage 2018 is opgenomen in de conceptbegroting (als bijlage 1). U kunt de brief ook apart bekijken.
De aanbiedingsbrief aan de deelnemende gemeente is verzonden op 13 april 2017.

2017

De begroting voor 2017 is vastgesteld op 20 juni 2016. 

2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld op 22 juni 2017. Hierin zijn ook jaarrekening en jaarverslag van The Economic Board opgenomen. 
De aanbiedingsbrief aan de deelnemende gemeenten is verzonden op 13 april 2017.

De begroting voor 2016 is vastgesteld op 17 december 2015.


Blijf op de hoogte

De Regio Arnhem Nijmegen verzorgt regelmatig een nieuwsbrief met daarin de regionale activiteiten en ontwikkelingen.


Medewerkers

Henk van den Berg
Henk van den Berg

secretaris

Rachel Drosterij
Rachel Drosterij

assistent

Christiaan Stolk
Christiaan Stolk

trainee