Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Woordenlijst

Hieronder staan de definities van veelgebruikte begrippen rondom de RES. Is een definitie niet helder of mist u een term? Wij horen het graag via res@regioan.nl

Een uitgebreide woordenlijst vindt u op de website van HIER opgewekt.

Aquathermie
Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater

CO2-neutraal (in 2050)
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat wij in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgassen zodanig wordt teruggebracht, dat deze geheel wordt gecompenseerd door de opname van CO2.

CO2-reductie (in 2030)
In het Klimaatakkoord is als "tussenstap" afgesproken dat wij in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Voor Gelderland is er een ambitie van 55% reductie afgesproken.

Energietransitie
Structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding.

Gebouwde omgeving
De verzameling bestaande woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, enzovoorts.

Gelders Energieakkoord (GEA)
In het netwerk van het Gelders Energie Akkoord werken bijna 250 Gelderse organisaties samen. Inzet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaatneutrale provincie in 2050.

Groene Metropoolregio
De Groene Metropoolregio is een samenwerking tussen 18 gemeenten uit de regio. Vanaf 1 januari 2021 werken zij, vanuit een gezamenlijke visie en een regionale agenda van vijf opgaven, aan een goede balans tussen groei en leefkwaliteit.

Klimaatadaptief
Bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte.

Klimaatakkoord
De Nederlandse invulling (juni 2019) van het klimaatakkoord van Parijs, bestaande uit meer dan 600 afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990.

Lokaal eigendom en financiële participatie
Bij lokaal eigendom doen lokale partijen (waaronder inwoners) zowel in financieel opzicht als in zeggenschap mee in een vorm van duurzame opwekking. Voor nieuwe grootschalige zonnevelden en windmolens geldt vanuit het Klimaatakkoord en de RES Regio Arnhem Nijmegen een streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom is anders dan alleen financiële participatie. Bij die laatste zijn er geen afspraken over zeggenschap van de omgeving is geregeld. Een voorbeeld van financiële participatie zonder zeggenschap is het uitgeven van obligaties aan het eind van het ontwikkelproces. Andere voorbeelden van financiële participatie zijn het kopen van aandelen in een windpark of zonneveld of een omgevingsfonds.

Ninox
Databaseplatform ‘in de cloud’ waarin informatie over projecten en zoekgebieden voor duurzame energieopwekking worden bijgehouden door bij RES Regio Arnhem Nijmegen betrokken gemeenten.

Nationaal programma RES (NPRES)
NPRES heeft tot doel om de regio’s zo veel mogelijk te ondersteunen bij het opstellen van hun RES. Het programma wordt getrokken door de drie koepelorganisaties (VNG, IPO, en Unie van Waterschappen) en de ministeries van EZK en BZK.

Omgevingsvisie
Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Participatie
Meedenken, meepraten en meedoen bij de totstandkoming van een plan of een project door een brede groep van stakeholders. Dit kunnen zijn bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, (semi) overheden die direct te maken krijgen met het plan of het project. Participatie in het kader van de RES kun je onderscheiden in proces- en projectparticipatie.

Ruimtelijke Adaptatiestrategie (RAS)
De Ruimtelijke Adaptatiestrategie beschrijft hoe de overheden en andere betrokken partijen ervoor kunnen zorgen dat de regio zich goed en tijdig aanpast aan het veranderende klimaat.

Regionale Energiestrategie (RES)
De Regionale Energietransitie is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor:

- de opwekking van duurzame elektriciteit
- de warmtetransitie in de gebouwde omgeving
- de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur

De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES.

Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. In deze periode wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd.

Regionale Structuur Warmte (RSW)
De Regionale Structuur Warmte brengt de vraag naar, het aanbod aan en de infrastructuur van warmte in kaart. Het is onderdeel van de RES.

Systeemefficiëntie
Systeemefficiëntie is het komen tot een optimaal en betrouwbaar energienetwerk door efficiënt gebruik te maken van leidingen, stations en andere onderdelen van het elektriciteitsnetwerk en door vraag en aanbod in hoeveelheid en over de tijd met elkaar in overeenstemming te brengen en zo het energienetwerk optimaal te benutten.

Terawattuur
Het jaarlijkse elektriciteitsgebruik wordt uitgedrukt in terawattuur (TWh), ofwel miljarden kWh.

Thermische Energie uit Afvalwater (TEA)
Het gaat hierbij om het benutten van thermische energie (warmte en koude) uit riolering, rioolgemalen, rioolpersleidingen en het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties om gebouwen te verwarmen en te koelen.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)
Het gaat hierbij om het benutten van thermische energie (warmte en koude) uit oppervlaktewater om gebouwen te verwarmen en te koelen.

Transitievisie Warmte
In de Transitievisie Warmte wordt vastgelegd op welke termijn wijken aardgasvrij worden en welke alternatieve warmtevoorziening voor elke wijk het meest voor de hand ligt.

Warmtecluster
In een warmtecluster komen vraag en aanbod van warmte bij elkaar: er is een warmtebron met daar omheen gelegen warmtevraagclusters (zie hieronder) die interesse hebben in de afname van warmte uit die bron.

Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming, of radiatoren. Lees verder >

Warmtevraagcluster
Een cluster van gebouwen (woningen, bedrijven, enzovoorts) met een bepaalde vraag naar warmte. De gebouwen vormen samen een cluster omdat ze dicht bij elkaar liggen en samen een vraag naar warmte hebben ter grootte van minimaal 1.500 woningen. Rondom clusters vanaf die omvang is de aanleg van een grootschalig warmtenet kansrijk.

Zoekgebied
Gebied waarin ruimte gezocht wordt voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. Lees verder >