Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Proces

Tijdlijn RES klimaatakkoord tot 2050

Op deze pagina leest u hoe het proces van de RES Arnhem Nijmegen eruitziet. Uit welke stappen bestaat het proces en wat is de volgorde? Alle bijeenkomsten staan vermeld in de kalender.

Welke stappen al gezet?

Juni 2019-juni 2020: voorlopig concept bod

In deze periode hebben ambtenaren, wethouders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen de plannen voor de duurzame energievoorziening van de regio voorbereid. Dat heeft geresulteerd in het voorlopig concept bod van 5 juni 2020. Hoe het proces eruit zag, leest u hier.

Juni - september 2020: concept bod

In deze periode werden reacties op het voorlopig concept bod verzameld. Deze reacties en het voorlopig concept bod vormden samen het concept bod. Het concept bod is voorgelegd aan de besturen – de colleges, de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Zij gingen unaniem akkoord. Hoe dit proces eruitzag, leest u hier.


Welke stappen zetten we nu?

Oktober 2020 - juni 2021: RES 1.0

In deze periode werken we aan de RES 1.0, een vervolg op de concept-RES waarin de energieplannen weer een stap verder zijn uitgewerkt.

1. Energie en Ruimte

- Elektriciteit

Het ‘elektriciteitsbod’ van Regio Arnhem Nijmegen van 1,68 TWh is gebaseerd op nauwkeurig onderzoek en beleid. We zetten deze maanden nieuwe stappen om dit bod scherper te krijgen. De meeste zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines die in de RES zijn opgenomen zijn al onderdeel van gemeentelijk beleid. Dat geldt niet voor allemaal. Het streven is dat dit aankomende maanden voor alle zoekgebieden helder wordt, en ook of het om zoekgebieden voor zon of wind gaat. Daarnaast zijn ook ‘pijplijnprojecten’ onderdeel van het bod. De aankomende maanden zullen we de haalbaarheid van deze projecten in beeld brengen een meewegen bij het berekenen van het definitieve bod.

- Warmte

In het (voorlopig) concept bod zijn de contouren voor de Regionale Structuur Warmte (RSW) neergezet: waar in Regio Arnhem Nijmegen zijn kansrijke locaties waar warmteaanbod aan warmtevraag gekoppeld kan worden (warmteclusters)?

In de huidige periode wordt de RSW verder uitgewerkt, onderbouwd en aangescherpt. Zo vergelijken we de concept RSW met de lokale warmteplannen, zoals de transitivisies warmte of wijkuitvoeringsplannen. Ook verwerken we de resultaten van lopende onderzoeken en nieuwe inzichten in de RSW.

- Systeemefficiëntie

Net als bij het voorlopig concept bod zal Liander het RES-plan weer doorrekenen en conclusies delen over de ‘systeemefficiëntie’: welke gevolgen hebben de plannen uit de RES voor het elektriciteitsnetwerk? En specifiek: zijn de plannen betaalbaar?

- Regionale thema's

Op regionaal niveau staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Inventariseren van meekoppelkansen: waar kunnen we de energietransitie koppelen aan andere beleidsthema’s en zo profiteren van meer draagvlak, een groter effect en minder kosten?
  • We maken een start met het uitwerken van ‘ruimtelijke afspraken’. Deze afspraken laten ons op een bepaalde manier naar het landschap kijken. Ze helpen om in de toekomst besluiten te nemen over nieuwe zoeklocaties voor zon en wind. We bouwen voort op de ‘Ruimtelijke Scenario’s’ die we in de eerste fase van de RES hebben ontwikkeld.
  • Tijdens het ontwikkelen van de ‘ruimtelijke afspraken’ kijken we ook naar de combinatie zon-wind. Netwerkbeheerder Liander concludeerde dat een verhouding van 50% opwek uit zon en 50% opwek uit wind ideaal is als je streeft naar een efficiënt elektriciteitsnetwerk. De verhouding in het voorlopig concept bod is 97%-3%, gemeten in vermogen. Het doel voor de RES 1.0 is een betere balans.
  • Onze regio ligt, net als drie andere RES-regio’s, deels in natuurgebied de Veluwe. Daar geldt strenge natuurwetgeving. Een onderzoek geeft inzicht of er mogelijkheden zijn om hier windturbines te plaatsen en welke voorwaarden er dan gelden.
  • We starten het proces van ‘structureel overleg’ tussen alle betrokkenen rondom de kansrijke warmteclusters in de regio (en soms regio-overschrijdend) met als doel om te komen tot een juiste verdeling van het warmteaanbod in de regio.
  • We starten een verkenning naar een aantal kansrijke gebieden in de regio waar innovatieve ‘energiehubs’ kunnen ontstaan, bijvoorbeeld langs de A15, rond de afvalverbranders AVR en ARN en het kassengebied NEXTGarden.

2. Participatie

Deze maanden staat inwonerparticipatie centraal. Voor zover ze dat nog niet hebben gedaan, gaan gemeenten met inwoners in gesprek over de zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines.

Ook gaan de gemeenten aan de slag met projectparticipatie. Dat is aan de orde wanneer de plannen concreet worden en er een zonneveld of windpark ontwikkeld wordt. Hoe kunnen omwonenden van zonnevelden en windmolens meepraten? En hoe kunnen ze er financieel van meeprofiteren? Dit noemen we ‘lokaal eigendom’. In het concept bod hebben de gemeenten bepaald dat zij ernaar streven om spelregels over lokaal eigendom in beleid op te nemen. Sommige gemeenten hebben dat al gedaan, anderen gaan daar deze maanden mee bezig.

Meer dan 450 stakeholders (maatschappelijke organisaties en bedrijven) hebben sinds de start van RES Arnhem Nijmegen meegedacht over de RES. In de aankomende maanden kunnen zij meepraten in hun eigen gemeente en worden ze op regionaal niveau op de hoogte gehouden van het proces en de inhoud via verschillende bijeenkomsten.

RES Arnhem Nijmegen heeft een speciale participatietafel die adviseert over participatie in de breedste zin van het woord. De tafel geeft gevraagd en ongevraagd advies wanneer dat aan de orde is.

3. Besluitvorming

De RES 1.0 moet worden goedgekeurd door de volksvertegenwoordigers van de betrokken overheden. Het gaat dan om de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en de Provinciale Staten. Dat gaat een stap verder dan de beoordeling van eerdere versies van de RES, die door bestuurders werden beoordeeld. Het voorlopig concept bod werd beoordeeld door de wethouders duurzaamheid, en over het concept bod namen de bestuurders een besluit (de colleges, de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten).

De betrokken volksvertegenwoordigers zijn:

• De gemeenteraden van de 16 betrokken gemeenten

• De algemene besturen van de 3 betrokken waterschappen

• Provinciale Staten van provincie Gelderland

Op 1 maart gaat de RES 1.0 het besluitvormingsproces in. Korte tijd daarna wordt de RES 1.0 openbaar en is hij in te zien voor iedereen die dat wil. Uiterlijk 1 juli 2021 hebben alle overheden besloten.

Om de betrokken volksvertegenwoordigers actief mee te nemen en tijdig van informatie te voorzien, wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Voor informatie wanneer de RES op de agenda staat van uw gemeente, leest u op de gemeentewebsite. U vindt de links hier.

4. Regionale samenwerking

De RES staat niet op zichzelf. Op regionaal, Gelders en nationaal niveau wordt op veel meer manieren gewerkt aan de energietransitie. We stemmen af en verstevigen de samenwerking, zodat we elkaars ambities versterken.

Een ander doel voor de aankomende maanden is om de RES een plek te geven in ‘De Groene Metropoolregio’. Dit samenwerkingsverband van 18 gemeenten in onze regio zal samenwerken aan kwalitatieve groei, circulaire duurzaamheid en een goede balans met behoud en versterking van de bijzondere leefomgeving die onze regio typeert.Welke stappen zetten we na juni 2021?

De energiestrategie is nooit af. Elke twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0, in 2025 de RES 3.0, etc.

Tijdlijn Res 2030 2050
Meedoen

Wie praat er mee?

In Regio Arnhem Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen, 1 provincie en Liander samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. Zij doen allemaal mee:

Gemeenten:
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Waterschappen:
Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe.

Provincie:
Gelderland

Netbeheerder:
Liander
De netbeheerders hebben een speciale rol in de RES: zij bekijken wat de impact van de plannen is op het toekomstige warmtenet en het elektriciteitsnet. Bekijk hier de video over de rol van de netbeheerders.

Stakeholders:
Een groep van meer dan 500 experts en vertegenwoordigers van energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuur- en milieuorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, terreinbeherende organisaties en inwoners uit onze regio.

Participatietafel:
Experts, ervaringsdeskundigen en personen een visie op participatie. Meer informatie.

Wilt u ook meedoen? Klik dan hier.