Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Hoe ver zijn we?

Elektriciteit

Na een startbijeenkomst in juni 2019 volgde in september 2019 de eerste ronde ateliers over Zon en wind. In die bijeenkomsten zijn zogenoemde ‘bouwstenen’ ontwikkeld. Deze gereedschapskist was de voorbereiding op de tweede ronde ateliers in januari 2020 waarin we scenario’s hebben uitgedacht via 3 denkrichtingen.

Elke denkrichting kijkt op een andere manier naar het plaatsen van zonnevelden en windmolens in het landschap:

  1. Verspreid en geïntegreerd: zonnepanelen en windmolens worden verspreid over de hele regio. Overal gebeurt iets. Het zijn kleine projecten.
  2. Luw en dynamisch: zonnevelden en windmolens worden geconcentreerd op bepaalde locaties. Bepaalde gebieden krijgen er veel, andere krijgen er geen en houden we vrij voor natuur, recreatie en andere functies.
  3. Onderscheidende landschappen: deze denkrichting gaat wat verder dan (2) en sluit aan bij de transitie van de verschillende landschappen.

Elke denkrichting is uitgewerkt in een beperkte variant en een stevige variant. Zo ontstonden 6 scenario’s.

In februari 2020 zijn de scenario’s in een stakeholderintermezzo besproken. Het was toen nog te vroeg om een keuze te maken. In het atelier van 12 maart is de uitwerking concreter gemaakt en zijn de hoofdlijnen van het concept bod beter in beeld gekomen.

In april is gewerkt aan een kaart waarin de zoekgebieden met de meeste draagkracht staan ingetekend. Op deze kaart kun je ook zien welke windturbines en zonnevelden in Regio Arnhem Nijmegen al zijn gerealiseerd en welke in de planning zitten. De kaart is besproken op het atelier van 23 april. 11 mei is op het stakeholderintermezzo de laatste hand aan het voorlopig concept bod gelegd, dat op 5 juni is gepresenteerd.

- Relevante documenten over Zon en warmte vindt u onder ‘Documenten’.

- Aanmelden voor de Nieuwsbrief Zon en wind kan hier.

Warmte

In het najaar van 2019 is een Warmteatlas gemaakt. Deze geeft inzicht in de huidige en toekomstige warmtevraag binnen de regio, het warmte aanbod (restwarmte, omgevingswarmte en biomassa) en de bijbehorende infrastructuur. Ambtenaren van alle betrokken gemeenten, waterschappen, netbeheerder en provincie Gelderland hebben de atlas goedgekeurd en ervaringen uitgewisseld: wie is al aan de slag met transitievisies warmte, waar zijn al wijkwarmteplannen in ontwikkeling, etc.

Vervolgens lag de vraag voor hoe het aanbod van en de vraag naar warmte in de regio te verdelen. De Warmtestructuurkaart doet daarvoor een voorstel. Deze kaart is december 2019 besproken met de overheden en een brede groep stakeholders, waaronder woningcorporaties, netbeheerders, productiebedrijven, energiecoöperaties, bedrijven en de omgevingsdienst. Feedback is verwerkt in een tweede versie van de kaart.

In het atelier van februari 2020 hebben de stakeholders een lijst opgesteld met verdiepende onderzoeksvragen. Daarnaast hebben ze samen gebieden op de kaart aangewezen waar ze graag een quickscan willen laten uitvoeren: is een specifieke warmteoplossing haalbaar in dit gebied?

Op 5 juni is het voorlopig concept bod met de voorstellen voor de verdeling van warmte in de regio gepresenteerd. De verdiepende onderzoeksvragen en de quickscans staan voor na juni 2020 op de agenda.

- Relevante documenten over Zon en warmte vindt u onder ‘Documenten’.

- Aanmelden voor de Nieuwsbrief Warmte kan hier.

Besluiten

Begin 2020 is de Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen goedgekeurd. Hierin staan de uitgangspunten en de aanpak beschreven en u leest welke stappen we zetten om tot de concept RES en vervolgens tot de definitieve RES (RES 1.0) te komen. U vindt dit document hier.

Op dit moment zijn er nog geen besluiten genomen over de invulling van de RES. Wel heeft het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid het voorlopig concept bod goedgekeurd. Dit document is 5 juni gepresenteerd. De colleges, Gedeputeerde Staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen besluiten uiterlijk 15 september 2020.

Procesfoto3