Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Proces tot juni 2020

Proces juni 2019 - juni 2020

In de startnotitie staat op pagina 9-12 beschreven hoe we komen tot de RES. In Regio Arnhem Nijmegen hebben we de volgende overleggen:

 • Tijdens het opstellen van de RES vinden veel zogenoemde ateliers plaats over ‘Wind en Zon’ en ‘Warmte’. Dit zijn werkbijeenkomsten. Daar verzamelen en delen experts van betrokken partijen zoals gemeenten, waterschappen, provincie, energiecoöperaties, netwerkbeheerders, agrariërs en kennispartijen hun kennis. Bijvoorbeeld over infrastructuur, warmte of ruimtelijke inpassing. De kennis en inzichten uit deze bijeenkomsten, gaan naar het stakeholderintermezzo.
 • Het stakeholderintermezzo is een onderhandelingstafel waar dezelfde partijen aanschuiven. Ieder brengt zijn eigen belang in. De partijen zoeken samen naar de allerbeste oplossingen voor hoe en waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden in de regio. Daarbij gebruiken ze de kennis uit de ateliers. Ze zoeken oplossingen waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden.
 • Naast deze publieke overleggen zijn er ook overleggen van ambtenaren en bestuurders. Voor of na het stakeholderintermezzo volgt een bestuurlijk intermezzo met de bestuurders van de gemeenten, waterschappen en provincie. In een bestuurlijk intermezzo worden de bestuurders geïnformeerd over de stand van zaken en vindt het gesprek plaats over vraagstukken en dilemma’s die op dat moment voorliggen. In een bestuurlijk intermezzo worden geen besluiten genomen. Vervolgens gaan de voorstellen naar de Regiegroep, een vertegenwoordiging van gemeenten, waterschappen, provincie en Liander die speciaal is ingesteld voor de RES Arnhem Nijmegen. Na hun advies worden de stukken voorgelegd in het bestaande Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO-D). Hierin zijn alle gemeentelijke portefeuillehouders Duurzaamheid/Klimaat en Energie uit Regio Arnhem Nijmegen vertegenwoordigd. Voor het overleg over de RES schuiven ook de portefeuillehouders van de provincie, de waterschappen en een vertegenwoordiger van Alliander aan. De besluiten die in dit overleg worden genomen, nemen de portefeuillehouders mee naar hun eigen colleges, raden, staten en dagelijkse- en algemene besturen van de waterschappen voor interne besluitvorming.
  Het voorlopige concept bod wordt op 25 mei vastgesteld in het PFO-D. Het concept bod wordt in september in het PFO-D overleg vastgesteld en door de portefeuillehouders voorgelegd aan de eigen colleges en algemene bestuursleden van de waterschappen voor de interne besluitvorming die uiterlijk 1 oktober plaatsvindt. De definitieve bod (= RES 1.0) wordt vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Dat gebeurt voor 1 juli 2021. Belangrijk om te vermelden is dat de RES door de gemeenten, waterschappen en provincie samen wordt opgesteld. Ieder bestuursorgaan binnen de RES maakt zijn eigen afweging en behoudt zijn eigen bevoegdheden.
 • De raadsleden de raadsleden, Statenleden en de algemene besturen van de waterschappen worden geïnformeerd door de projectleiders RES van de gemeenten, waterschappen en provincie. Daar bovenop zijn er speciale regionale informatiebijeenkomsten waarin zij worden bijgepraat. Verder is er in juni/juli/augustus 2020 een consultatieronde, waarin de volksvertegenwoordigers op het voorlopige concept bod kunnen reageren.
 • De gemeenten organiseren de participatie en communicatie met inwoners. Het zal per gemeente verschillen of er bijeenkomsten, enquêtes, informatiebrieven of andere activiteiten komen.
 • Ook op regionaal niveau worden de belangen van de inwoners meegenomen. Inwoners sluiten aan bij de ateliers en stakeholderintermezzo’s. Daarnaast komt er een enquête om meer inzicht te krijgen in het denken van inwoners van Regio Arnhem Nijmegen over duurzaamheid in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder. Die resultaten zijn in april 2020 bekend en geven de start voor het gesprek aan de participatietafel. Aan deze tafel delen organisaties die kennis en ervaring hebben met de belangen van inwoners hun inzichten.

Elektriciteit

De RES gaat over twee onderwerpen: het opwekken van duurzame elektriciteit uit zon en wind, en het warmtevraagstuk. In vijf stappen komen we tot een voorstel voor de opwek van elektriciteit uit zon en wind in onze regio:

 1. We doen een stakeholderanalyse om te bepalen wie bij dit traject moet worden betrokken.
 2. Samen met de stakeholders ontwikkelen we 'bouwstenen'. Bouwstenen zijn mogelijkheden om het opwekken van elektriciteit uit zon en wind slim te combineren met andere functies in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op daken van parkeerplaatsen of zonnepanelen op een akker met frambozen.
 3. We plaatsen de bouwstenen in het landschap. Dat doen we via verschillende denkrichtingen. Deze denkrichtingen leggen we voor aan de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers en de stakeholders.
 4. De denkrichtingen werken we uit tot meerdere scenario’s. We verzamelen feedback en werken de scenario’s uit met behulp van het afwegingskader dat we eerder hebben opgesteld.
 5. We werken deze keuzes uit en doen een voorstel voor de zoekgebieden in de regio Arnhem Nijmegen waar windturbines en zonnevelden het meest kansrijk zijn. In de berekeningen laten we de omvang van de opgewekte elektriciteit zien.

Deze afbeelding (3 pagina's) laat het traject 'Zon en wind' zien.

Warmte

Het warmtevraagstuk is heel anders dan het opwekken van elektriciteit uit zon en wind. Er hoort dus ook een heel ander stappenplan bij, met een forse inzet op verkennend onderzoek:

 1. We doen een stakeholderanalyse om te bepalen wie bij dit traject moet worden betrokken.
 2. We inventariseren de vraag naar warmte, het aanbod van warmte en de infrastructuur om de warmte te transporteren.
 3. We stellen een afwegingskader op.
 4. We maken een grove schets van de regionale inzet en de verdeling van warmtebronnen.
 5. We schrijven de Regionale Structuur Warmte.

De Regionale Structuur Warmte geeft antwoord op de vraag hoe we warmte efficiënt in kunnen zetten binnen de regio. Welke grote warmtebronnen zijn er? Hoe en waar kunnen we die warmte goed inzetten voor inwoners en bedrijven?

Deze afbeelding (3 pagina's) laat het traject 'Warmte' zien.