Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Publieksversie RES 1.0

Wat zijn de energieplannen van Regio Arnhem Nijmegen? Deze 11 afbeeldingen geven u een snel overzicht. Deze publieksversie hoort bij de RES 1.0 en is van maart 2021.

Resanpublieksversie1

We gebruiken met zijn allen steeds meer energie. Het opwekken van die energie met fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas, zorgt voor de uitstoot van heel veel CO2. De aarde warmt hierdoor op en dat heeft ernstige gevolgen voor mens, natuur en milieu. In 2050 willen we daarom alleen nog energie gebruiken die geen CO2 uitstoot. Daarvoor gaan we op zoek naar nieuwe, duurzame energiebronnen. Zo houden we onze omgeving gezond en leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dit doen we als gemeente niet alleen, we werken samen met onze buurgemeenten van Regio Arnhem Nijmegen. Elke regio in Nederland maakt zijn eigen energieplan, de Regionale Energiestrategie (RES).


Resanpublieksversie2

Op dit moment is een klein percentage van alle energie die we in Regio Arnhem Nijmegen gebruiken duurzaam (opgewekt zonder CO2-uitstoot). We gaan voor 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, en in 2050 moet al onze energie schoon zijn. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe plekken om duurzame energie op te wekken, ook in de regio waar wij wonen en werken. In de RES staat beschreven hoe en waar we dat gaan doen.


Resanpublieksversie3

Duurzame elektriciteit komt bijvoorbeeld van zonnepanelen op daken, zonnevelden of windmolens. En vergeet warmte niet: nu gaat nog veel warmte van fabrieken verloren. Die kunnen we ook opvangen en onze huizen ermee verwarmen via een warmtenet. Tegelijkertijd blijven we zoeken naar nieuwe technologieën, want wie weet ontdekken we manieren die nog duurzamer zijn! Misschien blijkt waterstof goed bruikbaar, of lukt het om op grote schaal warmte uit de aarde te gebruiken.


Resanpublieksversie4

Op meerdere plekken in onze regio liggen al zonnevelden. Die zorgen voor een deel van de elektriciteit die we nodig hebben, maar dat is nog niet genoeg. Daarom zoeken we naar meer locaties. Boeren, natuurorganisaties, wijkverenigingen, ondernemers, energiecoöperaties en inwoners denken mee: welke zijn wel of niet geschikt? Op deze kaart zie je in welke gebieden zonnevelden kunnen gaan komen.

Kunnen staat onderstreept, want of en waar precies nieuwe zonnevelden komen hangt nog van allerlei zaken af: komt iemand met een plan voor een zonneveld? Mag het volgens de wet- en regelgeving? Wat vinden de omwonenden ervan? In de huidige versie van het energieplan (de RES 1.0) staan alleen de zoekgebieden. Concrete locaties komen in een volgende versie van de RES.


Resanpublieksversie5

Het liefst leggen we eerst de daken vol zonnepanelen, voordat we zonnevelden aanleggen. Daarmee sparen we het landschap. Gelukkig wordt er gewerkt aan een wet die eigenaren van nieuwe grote gebouwen kan verplichten om zonnepanelen te plaatsen. Maar al zouden we alle daken vol kunnen leggen, dan nog wekken we niet de hoeveelheid elektriciteit op die we verbruiken. Zonnevelden zijn dus nodig, naast de beschikbare daken.


Resanpublieksversie6

Windmolens leveren heel veel elektriciteit. 1 Grote windmolen levert evenveel elektriciteit als een zonneveld van 18 hectare. Natuurlijk vallen windmolens wel op en je kunt er last van hebben. Daarom komen windmolens niet zomaar overal en denken we daar zorgvuldig over na. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners denken mee. Op deze kaart zie je waar er gekeken wordt naar ruimte voor windmolens. Waar precies nieuwe windmolens gaan komen ligt nog niet vast. In de huidige versie van het energieplan (de RES 1.0) staat alleen waar gezocht wordt naar locaties.


Resanpublieksversie7

Als we alle plannen voor zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windmolens bij elkaar optellen, komen we tot 1,62 TWh duurzaam opgewekte elektriciteit in onze regio. 7,6 % daarvan hebben we op dit moment (maart 2021) al gerealiseerd. 1,62 TWh komt neer op zo’n 38 windmolens en 1065 hectare zonnepanelen.

Alle 30 energieregio’s in Nederland komen met een voorstel. En ook de industrie, landbouw en de mobiliteitssector komen met plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daar bovenop komen er meer windmolens op zee. Al die plannen samen zijn nodig om de doelstellingen te halen, zodat de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel beperkt blijven.


Resanpublieksversie8

Veel mensen koken al elektrisch, en over een paar jaar doen we dat allemaal. Ook gaan we onze huizen niet langer met aardgas verwarmen. We stappen over op andere bronnen die geen extra CO2 uitstoten. Zo kun je warmte uit de grond halen, uit de lucht, of van bedrijven die juist warmte over hebben. Die warmte kan via buizen naar de huizen worden gebracht die bij die bedrijven in de buurt staan. Dat heet een warmtenet. Deze netten zijn er al op verschillende plekken in onze regio. Deze kaart laat zien waar nog meer warmtenetten kunnen worden aangesloten.

Resanpublieksversie9

Inwoners denken op allerlei manieren mee over de energieplannen. In 2020 vroegen we meer dan 4.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit Regio Arnhem Nijmegen naar hun mening over de overstap op duurzame energie. 85% van hen vindt het belangrijker om duurzamer gebruik te maken van energie. 52% vindt een zonnepark aan de rand van de eigen woonwijk geen probleem en 40% van de inwoners heeft geen probleem met windmolens in de buurt. 41% van de inwoners heeft interesse om energie uit een zonnepark of windpark in de buurt in te kopen of doet dat al. Meer resultaten vind je hier.

Resanpublieksversie10

Het klimaatprobleem en de energietransitie hebben nu al invloed, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Daarom peilden we de mening onder jongeren van 12 tot 30 jaar. 93% van hen vindt het (heel erg) goed dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt in Nederland. Dat is een duidelijk signaal. 72% vindt een zonnepark in de eigen woonplaats (heel erg) goed en 73% vindt een windmolen (heel erg) goed. Die percentages liggen veel hoger dan bij de bevolking van 18 jaar en ouder. 18 % van de jongeren wil betrokken worden bij het maken van plannen voor duurzame energie in de eigen woonplaats. Meer over de mening van jongeren vind je hier.

Resanpublieksversie11

Tussen maart en juli 2021 beslissen de gemeenteraden, en de volksvertegenwoordigers van de provincie en waterschappen over de RES 1.0. Daarna begint het werk aan de RES 2.0. We gaan dan concreter op zoek naar locaties voor windmolens en zonnevelden. We gaan dus van globale vlekken op de kaart naar locaties en projecten. Vanuit gemeenten en vanuit de regio worden dan opnieuw bijeenkomsten, enquêtes en andere manieren georganiseerd om de mening van inwoners te horen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden voor inwoners om financieel deel te nemen aan projecten via aandelen en/of een omgevingsfonds. Wil je meepraten? Volg dan de website of nieuwsbrief van je gemeente en die van de RES: www.res-regioan.nl.

Lees hier het energieplan:

- online omgeving met aanklikbare kaarten (bekijken via laptop/tablet)
- pdf met samenvatting