Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Regionaal Programma Werklocaties - aanbod in balans brengen

Begin 2018 spraken gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan. Er was sprake van overaanbod. Daarnaast lagen verschillende bedrijventerreinen er nogal versnipperd bij. Daarom is het huidige aanbod in balans gebracht met de vraag naar locaties. De afspraken werden vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en door de provincie Gelderland vastgesteld. Binnen dit programma wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen werklocaties: bedrijventerreinen, kantoorlocaties en locaties voor perifere detailhandel (PDV-locaties).

Ook sprak de regio Arnhem-Nijmegen af om de economische ontwikkelingen jaarlijks te volgen, om waar nodig bij te kunnen sturen. Eigenaren hadden tot 1 januari 2021 de tijd om hun kavel uit te geven/te verkopen, daarna zou de werkbestemming voor een aantal werklocaties komen te vervallen.

Bijstelling door onderzoeksuitkomsten

In 2019 en 2020 is onderzoek gedaan naar de uitgifte van de werklocaties. Hieruit kwam naar voren dat het overaanbod aan bedrijventerreinen grotendeels is teruggedrongen. Nieuwe ramingen laten bovendien een positieve lange termijnverwachting voor bedrijventerreinen zien. De relatief hoge vraag naar kavels voor kantoren op centrumlocaties in Arnhem en Nijmegen is onveranderd gebleven. Op de meeste kantorenparken elders en locaties voor perifere detailhandel zoals bouwmarkten en tuincentra is echter nog wel sprake van enig overaanbod. Daarnaast zijn er op basis van aanvullend onderzoek randvoorwaarden voor de vestiging van XXL-logistieke bedrijven opgesteld.

Bestuurlijke besluiten

Op basis van de onderzoeksuitkomsten hebben de gemeenten de provincie geadviseerd om de zogenaamde Ruimtelijke Uitwerking te wijzigen.

De voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie Jan van Dellen merkt op: "Het is mooi dat wij er als regio in geslaagd zijn om in goed overleg tot een aanpassing van de bestaande afspraken zijn gekomen. Het tekent de goede sfeer en bereidheid om samen te werken op economisch gebied in deze regio." Ook besloten de gemeenten om het RPW te gaan herzien. De mogelijke effecten van de COVID-19 op de meerjarenprognoses zullen hierbij in ogenschouw worden genomen. De verwachting is dat alle betrokken gemeenteraden eind 2020 een besluit over een nieuw RPW zullen nemen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben advies van de gemeenten overgenomen. Zij hebben op 14 juli 2020 besloten om:

  • niet verder te gaan met de procedure voor een inpassingsplan;
  • de Ruimtelijke Uitwerking gewijzigd vast te stellen door het onderdeel bedrijventerreinen in te trekken: zie bijlage.

Uitvoering

Voor de uitvoering van dit beleid is een Adviesgroep in het leven geroepen: het Intergemeentelijk Overleg Werklocaties (IOW). Dit overleg bestaat uit een vijftal regionale medewerkers (uit verschillende gemeenten) en een provinciaal adviseur. Het IOW komt maandelijks bijeen en bereidt adviezen voor het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Economie voor. Het gaat dan onder meer om nieuwe verzoeken van ondernemers voor uitbreiding of verandering van functies op de werklocaties. Deze worden getoetst aan het geldende RPW-beleidskader. Contactpersoon van het IOW is dhr. W. van Hees (gemeente Nijmegen).