Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Regionaal Programma Werklocaties - de vervolgstappen

Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW), zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 6 februari 2018, heeft als doel om het regionaal overaanbod op werklocaties tegen te gaan en om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen het RPW wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen werklocaties: bedrijventerreinen, kantoorlocaties en locaties voor perifere detailhandel (PDV-locaties). Het beleid is vastgelegd. Nu de uitvoering. Het vervolg!

De uitvoering

Voor de uitvoering van dit beleid is een Adviesgroep in het leven geroepen: het Intergemeentelijk Overleg Werklocaties (IOW). Dit overleg bestaat uit een 5-tal regionale medewerkers (uit verschillende gemeenten) en een provinciaal adviseur. Het IOW komt maandelijks bijeen en bereid adviezen voor die worden voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Economie. Het gaat dan onder meer om de volgende zaken:

Verzoeken van ondernemers voor uitbreiding of verandering van functies op werklocaties

Nieuwe verzoeken van ondernemers voor uitbreiding of verandering van functies op de werklocaties worden getoetst aan het nieuwe beleidskader.

Monitoring beleid

De eerste monitoring van de cijfers met betrekking tot vraag en aanbod heeft in 2018 plaatsgevonden. Bijstelling van de cijfers en het beleid is (nog niet) aan de orde. In 2019 zal deze monitoring opnieuw worden uitgevoerd. Deze wordt eind 2019 aangeboden aan het PFO Economie.

Op basis van de monitor 2018 zijn er een aantal onderzoeksvragen op tafel gekomen die nu worden opgepakt. Zo zal er nader onderzoek plaatsvinden met betrekking tot vraag en behoefte aan XXL logistieke locaties en waar mogelijke extra vraag moet landen. Ook vindt er nader onderzoek plaats naar het perspectief voor watergebonden bedrijvigheid. Vanwege het ontbreken van voldoende perspectief voor watergebonden bedrijvigheid (geen locaties in de regio) zal er onderzoek worden gedaan naar mogelijke herstructurering van locaties naar watergebonden bedrijvigheid en mogelijk andere locaties in de regio.

Contactpersoon van het Intergemeentelijke Overleg Werklocaties is dhr. W van Hees (gemeente Nijmegen).

Aanleiding Regionaal Programma Werklocaties

In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. Het regionale overaanbod staat nieuwe, gewenste ontwikkelingen in de weg. Landelijk is de zogeheten ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ van kracht. Deze bepaalt dat zolang er op regionale schaal een overaanbod van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor detailhandel) is, er in principe niets nieuws ontwikkeld mag worden. Het bestaande (en in sommige gevallen verouderde en versnipperde) aanbod staat op deze manier economische groei en nieuwe ontwikkelingen in de weg.

Regionale afstemming werklocaties noodzakelijk

Omdat dit grote gevolgen heeft voor de aantrekkingskracht van onze regio, hebben de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen met de provincie Gelderland het initiatief genomen het regionale overaanbod terug te brengen. Daartoe is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgesteld. Doel van het RPW is ruimte te creëren voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven door te zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod voor werklocaties. Het RPW bevat voorstellen voor het in balans brengen van vraag en aanbod naar werklocaties, inclusief afspraken over monitoring, evaluatie en herijking. Het RPW is een programma voor zowel bedrijventerreinen, kantoren als perifere detailhandel.

Bijlagen om te downloaden

  1. Aanbiedingsbrief gemeenten
  2. Aanbiedingsbrief RPW Provincie
  3. Regionaal Programma Werklocaties
  4. Nota van Commentaar
  5. Juridische toets
  6. Mogelijkheden XXL-logistiek

Alle overige, achterliggende documenten zijn te downloaden op de volgende archiefpagina.