Menu

Thema's

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de regionale routekaart De Groene Kracht (2013). De Groene Kracht is een samenwerking tussen de MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen), MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) en Regio Arnhem Nijmegen. Hierbij gewerkt wordt aan de uitvoering van de regionale agenda voor energie en klimaat. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met de provincie en marktpartijen zoals woningbouwverenigingen en energiebedrijven. Er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s en regionale samenwerkingsprojecten zoals de gezamenlijke aanbesteding van groene energie te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen

Economie

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, richt zich op vier thema’s:

  1. Versterking van het vestigingsklimaat; 
  2. Ruimte voor bedrijvigheid, inclusief afstemming inzake de programmering van Bedrijventerreinen, Detailhandel en Kantoren; 
  3. Stimuleren van werkgelegenheid; 
  4. Externe financiering.
Wonen

Wonen

De regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote diversiteit aan woonmilieus. De onderlinge samenhang op de woningmarkt is groot. Daarom werken de 18 gemeenten samen in het kader van de woonruimteverdeling. Er is regionaal een modelverordening opgesteld, die door de gemeenteraden is vastgesteld. Arnhem is contactgemeente voor o.a. de urgentiecommissie en bezwaar- en beroepszaken. Ook is er een regionale woningbouwplanning en wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld uitwerking van WoON 2015 naar de regiogemeenten. Op basis hiervan zullen de (sub)regionale woonagenda's worden geactualiseerd. Hierbij werkt de Regio Arnhem Nijmegen samen met de provincie. Een ander onderwerp is dat de gemeenten de regio hebben aangewezen als woningmarktgebied waarbinnen de woningcorporaties werkzaam mogen zijn. Verder worden actuele thema’s besproken en is er tweemaal per jaar een themabijeenkomst om kennis te delen met elkaar en stakeholders in de regio. Dit alles wordt gedaan door het portefeuillehoudersoverleg Wonen (PFO Wonen) dat tweemaal per jaar bij elkaar komt.

Mobiliteit

Mobiliteit

De regio Arnhem Nijmegen fungeert vanouds als de draaischijf van Oost-Nederland. De regio wordt goed ontsloten via weg, spoor en water. Er zijn corridors: een A12/Rijncorridor naar Utrecht en Amsterdam, een A15/Waalcorridor naar de regio Rijnmond, de A50/IJsselcorridor die zorgt voor een verbinding met de regio's Zwolle en Eindhoven. De centrale ligging maakt daarmee deze regio ook tot de verbindende regio tussen Randstad en Ruhrgebied. De 18 betrokken gemeenten hebben veel maatschappelijke opgaven die mede op het terrein van mobiliteit en infrastructuur gevolgen hebben. In de nieuwe Omgevingsvisie wordt deze regio de economische motor van Gelderland genoemd. Op Rijksniveau wordt er veel geïnvesteerd in de infrastructuur van deze omgeving: in weg (doortrekking A15, snelwegverbredingen), spoor (PHS, spoorbrug bij Ravenstein, Maaslijn, spoorverbinding Arnhem-Düsseldorf) en water (Waalweelde).
Dit portefeuillehoudersoverleg (PFO Mobiliteit) werkt aan een regionale infrastructuur die blijft voldoen aan de eisen/wensen van de tijd.