Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Thema's

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals het Gelders Energie Akkoord en andere relevante maatschappelijke organisaties. Er is budget vrijgemaakt voor de uitwerking van deze regionale agenda en er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het regionaal ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s zoals het Nationaal Klimaatakkoord en regionale samenwerkingsprojecten te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen.

Economie

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is er het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, heeft besloten richt zich te richten op de volgende drie ambities:

  1. Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie;
  2. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
  3. Circulair en duurzaam.
Wonen

Wonen

De regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote diversiteit aan woonmilieus. De 18 gemeenten werken samen aan de woningbouwopgave. Om het woningtekort in de regio terug te dringen en om voldoende betaalbare woningen voor de juiste doelgroep op de juiste plek te realiseren. Hiervoor hebben de 18 gemeenten en de provincie Gelderland met het Rijk de Woondeal gesloten. De regio Arnhem Nijmegen is een ook woningmarktgebied, de 18 gemeenten werken met woningcorporaties samen in het kader van de woonruimteverdeling. In het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Wonen worden actuele thema’s besproken. Het PFO komt vier keer per jaar bij elkaar.

Lees meer op regioan.nl/woondeal

Mobiliteit

Mobiliteit

Snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon reizen. Daar zorgt SLIM & Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid voor in de regio Arnhem Nijmegen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Ook werken we aan een verkeersveilige omgeving en stimuleren we duurzaam reisgedrag (website). Samen, steviger en sterker voor een gezonde en duurzaam bereikbare regio waar het prettig wonen, werken en reizen is.

SLIM naar een duurzaam bereikbare regio

logo