Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Thema's

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals het Gelders Energie Akkoord en andere relevante maatschappelijke organisaties. Er is budget vrijgemaakt voor de uitwerking van deze regionale agenda en er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het regionaal ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s zoals het Nationaal Klimaatakkoord en regionale samenwerkingsprojecten te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen.

Economie

Economie

Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is er het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO, dat verbonden is met The Economic Board, heeft besloten richt zich te richten op de volgende drie ambities:

  1. Profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie;
  2. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
  3. Circulair en duurzaam.
Wonen

Wonen

De regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote diversiteit aan woonmilieus. De onderlinge samenhang op de woningmarkt is groot. Daarom werken de 18 gemeenten samen in het kader van de woonruimteverdeling. Er is regionaal een modelverordening opgesteld, die door de gemeenteraden is vastgesteld. Arnhem is contactgemeente voor o.a. de urgentiecommissie en bezwaar- en beroepszaken. In 2018 wordt de huisvestingsverordening geëvalueerd.

Iedere subregio (Arnhem e.o., De Liemers en Nijmegen e.o.) heeft een geactualiseerde woonagenda vastgesteld. Deze zijn in samenwerking met de provincie tot stand gekomen op basis van de meeste recente bevolkingsprognose en de regionale uitwerking van het woonbehoefteonderzoek WoON2015.

Er wordt in het voorjaar van 2018 gewerkt aan een strategische regionale visie op wonen die de subregionale woonagenda's en de andere regionale thema's verbindt. De subregionale woonagenda's kunt u hier vinden: woonagenda Nijmegen e.o., woonagenda Arnhem e.o. Op 15 april 2019 ontving gedeputeerde Josan Meijers de regionale strategie die bij de subregionale woonagenda's hoort. De regionale strategie kunt u bekijken en downloaden. In het persbericht leest u een toelichting.

Een ander onderwerp is dat de gemeenten de regio hebben aangewezen als woningmarktgebied waarbinnen de woningcorporaties werkzaam mogen zijn.

In het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Wonen worden verder actuele thema’s besproken en er is tweemaal per jaar een themabijeenkomst om kennis te delen met elkaar en stakeholders in de regio (worden nog gepland). Het PFO komt 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar.

Mobiliteit

Mobiliteit

Snel, comfortabel, veilig, betrouwbaar en schoon reizen. Daar zorgt SLIM & Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid voor in de regio Arnhem Nijmegen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Ook werken we aan een verkeersveilige omgeving en stimuleren we duurzaam reisgedrag (website). Samen, steviger en sterker voor een gezonde en duurzaam bereikbare regio waar het prettig wonen, werken en reizen is.

SLIM naar een duurzaam bereikbare regio

logo