Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Duurzaamheid

De regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 18 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de geactualiseerde routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen. Dit rapport dient als onderbouwing van de bestuurlijke samenvatting.

Deze regionale ambitie is tijdens PFO Duurzaamheid op 28 februari 2018 door alle wethouders duurzaamheid vastgesteld. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van een regionale agenda voor energie en klimaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de provincie en andere stakeholders zoals het Gelders Energie Akkoord en andere relevante maatschappelijke organisaties. Op 20 juni 2018 is budget vrijgemaakt voor de uitwerking van deze regionale agenda (voor 2018 en 2019). Er wordt vier maal per jaar het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en het regionaal ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s zoals het Nationaal Klimaatakkoord en regionale samenwerkingsprojecten te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen.


Jaarplan 2019

Speerpunten voor de periode 2019 zijn de volgende thema's:

  1. Energietransitie
  2. Circulaire economie
  3. Duurzaam/circulair inkopen

Binnen genoemde drie thema's zijn een aantal projecten relevant. Deze projecten worden uitgewerkt in regionale projectplannen. Voor de financiering wordt zoveel mogelijk aangesloten op subsidieregelingen en de Investerings Agenda van Arnhem Nijmegen en Provincie. Het betreft de volgende projecten:

1.1. Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (inclusief aanbod duurzame opwek richting rijk)

1.2. Uitvoeren ruimte ateliers

1.3. Bewustwording en verduurzaming woningvoorraad (inclusief wijkgericht warmteplan)

1.4. Verduurzaming bedrijven(terreinen)

1.5. Onderzoek naar diepe geothermie

2.1. Organiseren ABN AMRO Circular Economy Award

2.2. Onderzoek naar regionale samenwerking op gebied van CE

3.1. Gemeentelijke inkoop energie (waarvan de groene stroom in regio wordt opgewekt)

3.2. Aanbesteden en inkopen duurzaam gemeentelijk wagenpark, doelgroepenvervoer en nog nader te bepalen andere thema’s


Regionale Energiestrategie

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet is ondertekend, dienen alle 30 regio's in Nederland, waaronder de Regio Arnhem Nijmegen, aan de slag te gaan met de Regionale Energiestrategieën (RES). Dit betekent dat alle overheden en stakeholders samen in beeld gaan brengen wat onze regionale mogelijkheden zijn voor warmtenetten en voor opwek van duurzame energie. Onze regio heeft al een goede traditie als het gaat om duurzaamheid en we gaan dat zeker ook nu voortzetten! In het bestuurlijke overleg in de regio (op 27 maart 2019) is met betrekking tot dit onderwerp nogmaals uitgesproken dat de Regio Arnhem Nijmegen haar steentje wil bijdragen aan de landelijke opgave.

De Regio zorgt voor een energiestrategie die past bij onze regio, namelijk ”van, voor en door de Regio!” waarbij onze samenwerking centraal staat. Het vertrekpunt daarin is de Gelderse doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030. Om draagvlak te creëren voor de RES Arnhem Nijmegen zijn in april en mei drie raadsinformatieavonden in de regio georganiseerd voor de bestuurders en raadsleden. En met goedkeuring van het regionaal bestuurlijk overleg Duurzaamheid (19 juni) is een concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen aangeboden aan alle gemeenteraden, met als doel om raadsleden te informeren en te consulteren over de startnotitie. Alle ontvangen reacties van de gemeenteraden en eventuele nieuwe ontwikkelingen in het kader van het Nationaal Klimaatakkoord worden verwerkt tot een definitieve startnotitie RES. Het is de bedoeling om eind dit jaar deze definitieve startnotitie RES via de colleges aan de gemeenteraden ter besluitvorming aan te bieden.

Meer weten? Dit zijn enkele interessante websites:

www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie

www.regionale-energiestrategie.nl

www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/


Voorzitterschap

Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid is de heer T. Burgers, wethouder gemeente Wijchen.


Bestuursleden

C. Bouwkamp
C. Bouwkamp

Wethouder van Arnhem

N. Verheul
N. Verheul

Wethouder van Berg en Dal

P. de Klein
P. de Klein

Wethouder van Beuningen

P. Bollen
P. Bollen

Wethouder van Doesburg

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder van Druten

G. Tiedink-Koning
G. Tiedink-Koning

Wethouder van Duiven

L. Bosland
L. Bosland

Wethouder van Heumen

A. Slob
A. Slob

Wethouder van Lingewaard

O. van Leeuwen
O. van Leeuwen

Wethouder van Montferland

S. Doorenbos
S. Doorenbos

Wethouder van Mook en Middelaar

H. Tiemens
H. Tiemens

Wethouder van Nijmegen

D. Horsthuis-Tangelder
D. Horsthuis-Tangelder

Wethouder van Overbetuwe

J. Maouche
J. Maouche

Wethouder van Renkum

D. Klomberg
D. Klomberg

Wethouder van Rheden

A. Logemann
A. Logemann

Wethouder van Rozendaal

H. Breunissen
H. Breunissen

Wethouder van Westervoort

T. Burgers
T. Burgers

Wethouder van Wijchen

C. Koers
C. Koers

Wethouder van Zevenaar


Medewerkers

Patrick Aelmans
Patrick Aelmans

secretaris