Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Een sterkere regio Arnhem Nijmegen

Verbetering van de regionale samenwerking staat dit jaar nadrukkelijk op de agenda. De 18 colleges van de regiogemeenten hebben op 16 april 2019 besloten om te werken aan de versterking van de huidige regionale samenwerking.

Regio Arnhem Nijmegen is een prachtige regio waar het goed wonen en werken is. Regionaal werken we al intensief samen. Maar dat kan beter. Om samen slagvaardiger kansen te kunnen pakken, om aantrekkelijker te zijn voor inwoners en bedrijven, willen we ons efficiënter en transparanter organiseren. Daarvoor hebben we nodig:

 • een helder regionaal perspectief met één boodschap (visie)
 • een gezamenlijke agenda met echt regionale opgaven in allianties met externen
 • een moderne werkwijze met heldere sturing en legitimatie (governance)

Een projectteam, onder leiding van kwartiermaker Jan Herman de Baas, is bezig met deze opgave. De opdracht hiervoor is verstrekt door de stuurgroep Versterking regionale samenwerking, waarvan burgemeester Lucien van Riswijk de voorzitter is. Alle relevante spelers, van raadsleden tot inhoudelijk experts, worden bij dit proces betrokken. De stuurgroep heeft in januari 2020 een Contourennotitie uitgebracht en hierover een persbericht verstuurd.

Voorstellen Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking

In het proces - als vervolg op de contourennotitie (10 januari 2020) - heeft de Stuurgroep op 16 april 2020 ingestemd met de eindvoorstellen. Vanwege de coronacrisis zijn een aantal belangrijke presentatie- en toetsmomenten niet doorlopen. Omdat de voorstellen in concept gereed zijn en het nog een tijd duurt voordat definitief besloten kan worden, deelt de Stuurgroep de voorstellen alvast. De colleges worden gevraagd kennis te nemen van de voorstellen en deze vervolgens ter kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraden. Op die manier geeft de Stuurgroep helderheid over de ontwikkeling, voorafgaand aan de laatste gespreksmomenten met raden en maatschappelijke organisaties. De voorstellen, betreffen:

De aanbiedingsbrief bevat een kort overzicht van de inhoud van de verschillende voorstellen, alsook een financieel overzicht.

Op 16 september 2020 is een brief opgesteld over de voortgang.

Radenbijeenkomsten

Er is voor gekozen om vooraan in het proces met de gemeenteraadsleden in gesprek te gaan. Ter inspiratie is aan de gemeenteraden de discussienotitie van de gemeentesecretarissen verzonden. De uitwerking ligt nog geheel open.

Deze eerste radenbijeenkomst (21 oktober 2019) stond in het teken van het verzamelen van input. Over welke onderwerpen moet het gaan in de samenwerking? Waar moeten we rekening mee houden? Van deze bijeenkomst is een terugblik gemaakt.

Terugblik tweede radenbijeenkomst

De tweede radenbijeenkomst (2 december 2019) was bedoeld om reacties op te halen op de eerste denkrichtingen. Wat vinden de raadsleden van de eerste ideeën? Welke wensen zijn er voor de uitwerking, versterking of aanpassing van de denkrichtingen? Van deze bijeenkomst is ook een impressie gemaakt.

De derde radenbijeenkomst die in het voorjaar gepland stond, werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Deze bijeenkomst is op 6 juli alsnog gehouden, maar nu digitaal. Voor een verslag en een link naar de uitzending kijk hier: download verslag.

Op 5 oktober is weer een online radenbijeenkomst gepland.

Door de coronacrisis is ook de overige planning gewijzigd. Het ambtelijke projectteam en de stuurgroep zijn op volle kracht doorgegaan. Als voorlopige planning wordt nu gekoerst op besluitvorming over alle voorstellen vóór 1 november. In de maanden november en december kan dan de inrichting van het regiobureau verder voorbereid worden, zodat op 1 januari 2021 de 'Versterkte samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen' van start kan gaan.

Samenstelling stuurgroep

 • Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar (voorzitter)
 • Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem
 • Hubert Bruls, burgemeester gemeente Nijmegen
 • Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen
 • Helga Witjes, wethouder gemeente Lingewaard
 • Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal
 • Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum
 • Jan Herman de Baas, kwartiermaker

Ondersteuning aan de stuurgroep:

 • Arne van Hout, gemeentesecretaris Nijmegen, namens Kring Gemeentesecretarissen
 • Henk van den Berg, secretaris Regio Arnhem Nijmegen (secretaris stuurgroep)

Week van de regio

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 november 2019 is de ‘Week van de Regio’ geweest. Verschillende groepen gingen op diverse manieren aan de slag om te werken aan de toekomst van onze regio. Doelstelling van die week was om tot de eerste ideeën komen van de eindproducten: agenda, visie en werkwijze.

In en na de Week van de Regio zijn de eerste schetsen bij bestuurders en gemeenteraden getoetst, op weg naar een conceptvoorstel dat in de eerste maanden van 2020 gereed moet zijn. Dat voorstel wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraden van de 18 gemeenten, die daarover beslissen.

Update 10 april 2020

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook merkbaar in het proces van de versterking van de regionale samenwerking. Het aanvankelijk voornemen van de Stuurgroep om eind maart een finaal besluit te nemen over de eindproducten is in de gegeven de omstandigheden niet mogelijk gebleken. De derde radenbijeenkomst, die stond gepland op 23 maart, moest vanwege de corona-maatregelen worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de geplande RegioOntmoet en de bijeenkomst met maatschappelijke partners.

De stuurgroep heeft nu besloten tot een aanpassing van het vervolgproces. We gaan nu uit van agendering van de voorstellen in de colleges van B&W direct na het mei-reces en niet meer op 21 april a.s.

Hoe nu verder?

De Stuurgroep komt, zodra de coronacrisis dit toelaat, met een nieuwe planning voor de uitgestelde derde radenbijeenkomst, de RegioOntmoet voor bestuurders en de bijeenkomst met maatschappelijk partners. Deze stappen zijn essentieel voor een zorgvuldige behandeling van de voorstellen voor de versterking van de samenwerking. De stuurgroep wil pas na deze bijeenkomsten verzoeken om haar voorstel te agenderen voor besluitvorming.

Dat geldt ook als dat zou betekenen dat dit september 2020 wordt. Over de planning zullen we komende periode goed overleg voeren met de griffiers, de gemeentesecretarissen en de meedenkgroep van raadsleden.

De Stuurgroep zal haar advies nu al wel gaan aanbieden aan de 18 colleges. De colleges wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en deze ook voor kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraad. Op die manier geven we helderheid over de ontwikkeling van de voorstellen en voorkomen we dat deze maandenlang in een 'black box' zouden blijven hangen.

Dit geeft de raden tevens de gelegenheid om bij de behandeling van de Voorjaarsnota/Kadernota etc. in ieder geval een beeld te hebben van de inhoudelijke en financiële richting van de voorstellen. De gemeenteraden kunnen dan ook, zodra zich de wens en de mogelijkheid voordoet, de voorstellen agenderen voor een eerste behandeling in eigen huis. De Stuurgroep biedt aan om hier, desgewenst, een bijdrage aan te leveren.

De Stuurgroep gaat intussen wel door met de afgesproken nadere uitwerking van de 5 opgaven op te pakken. Zoals aangegeven in de Contourennotitie zal er immers voor de behandeling van de begrotingen komend najaar een uitgewerkt voorstel van de 5 opgaven moeten liggen, waar de raden op kunnen intekenen. Concreet betekent dit dat we voor iedere opgave een bestuurlijke en ambtelijke verkenningsgroep zullen formeren. De colleges van B&W respectievelijk de gemeentesecretarissen zullen daarbij worden betrokken. Nader bericht hierover volgt.

Documenten