Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Tempotafels

Tempotafels als (tijdelijke) katalysator voor een maatwerk-aanpak

Een aantal opgaven uit de Woondeal krijgt al uitwerking in lopende trajecten, bijvoorbeeld in de gemeentelijke woon- en omgevingsvisies en via de jaarlijkse prestatieafspraken met corporaties. Daar waar dat nog niet of onvoldoende het geval is, bijvoorbeeld omdat vanwege ontbrekende structuren of instrumenten, wordt aan de opgave uit de Woondeal vorm en inhoud gegeven via zogeheten publiek-private Tempotafels.

De Tempotafels – die per opgave qua samenstelling verschillen – fungeren als (tijdelijk) katalysator voor het ontwikkelen van een maatwerk-aanpak voor opgaven die nog niet of slechts beperkt van de grond zijn gekomen. Daarin zijn ze flexibel en adaptief. Zij werken uitvoerings- en actiegericht, op basis van concrete casuïstiek, ervaringen en vraagstellingen die zowel de betrokken overheden als de private en maatschappelijke partners aan de tafels inbrengen. Dilemma’s worden besproken, dwarsverbanden worden gelegd en leerervaringen worden gedeeld. Om zo gezamenlijk te werken aan een oplossing.

Aan iedere publiek-private Tempotafel komt zo een aanpak ‘op maat’ tot stand. Om afstemming en verbinding tot stand te brengen tussen de diverse opgaven worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn korte plenaire sessies met deelnemers van alle Tempotafels. Tijdens deze (online) bijeenkomsten worden tussenresultaten gedeeld en kennis en ervaringen uitgewisseld.

Op regionaal niveau komt de samenhang en de ‘optelsom’ van de bijdragen aan de ambities van de Woondeal in beeld: de bijdrage(n) aan de strategische doelen. De tactische en operationele uitvoering is en blijft grotendeels een lokale taak.

Opgaven uit de Woondeal zijn veelal zijn locatie- of gebiedsoverstijgend en vergelijkbare uitdagingen spelen op meerdere locaties. De huidige Tempotafels zijn rond een viertal uitdagingen georganiseerd, gericht op de volgende vraagstellingen:

  • Hoe en waar realiseren we de benodigde continuïteit en versnelling in de woningbouw?
  • Hoe en waar kan conceptueel bouwen bijdragen aan betaalbare huisvesting?
  • Hoe en waar kan circulair bouwen bijdragen aan verduurzaming van de woningbouw?
  • Hoe en waar kan flexwonen bijdragen aan de huisvesting voor bijzondere doelgroepen?

Roadmap 2021 Tempotafels

Voor de iedere Tempotafel is voor 2021 een roadmap gemaakt. Hierin staat beschreven waarmee de Tempotafel het aankomende jaar aan de slag gaat. De Tempotafels staan niet los van elkaar, maar hangen nauw met elkaar samen. Zij komen op gezette tijden samen in zogenoemde Tussensprints. Voor informatie over bijeenkomsten van de Tempotafels of netwerkbijeenkomsten, zie de kalender.

Bekijk de roadmap.

.