Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Woondeal

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen behelst een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers, (bouw)ontwikkelaars, vervoersmaatschappijen en zorgverlening. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Het versterken van het groene profiel en ook het bereikbaar houden van de regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Afspraken in de Woondeal

In de Woondeal zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

 • Tot 2025 worden 20.000 woningen gerealiseerd, dit zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren.
 • 50% van de woningen moeten in het betaalbare segment vallen.
 • De regio zorgt voor een totale planvoorraad tot en met 2030 van 130% van de woningbehoefte.
 • In de nieuwe woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulair bouwen.
 • Versneld realiseren van (flexibele en tijdelijke) woningen.
 • Inzet en expertise vanuit het Rijk voor de regio.
 • Er komen specifieke afspraken over de huisvesting van dak- en thuislozen.
 • De gehele regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties (25.000 euro i.p.v. 12.500 euro).
 • Woningcorporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld in het verlengde van hun kerntaak te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk.
 • Er is 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 euro van het Rijk en 250.000 euro van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten.
 • Er worden afspraken gemaakt over een integrale gebiedsgerichte aanpak van sociaal-fysieke achterstanden en (on)veiligheid voor Arnhem Oost.

Bekijk de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen (woondeal) en het bijbehorende uitvoeringsplan (uitvoeringsplan).

Bekijk hier de vragen en antwoorden over de Woondeal: Q&A.

Ondertekening

De ondertekende partijen van de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen.

Van links naar rechts: Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland, Ahmed Marcouch, oud-voorzitter Regio Arnhem Nijmegen, burgemeester Arnhem, Stientje Veldhoven, plv minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen.

Ondertekening Woondeal

Regionale woningmarktmonitor

De regionale woningmarktmonitor brengt de woningmarktontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen sinds medio 2020 in beeld. Deze monitor kijkt terug en geeft daarmee inzicht in de voortgang. Daarnaast biedt de monitor ook een vooruitblik over toekomstige ontwikkelingen. De regionale woningbouwmonitor is een openbaar instrument voor gemeenten, de provincie, woningcorporaties en andere geïnteresseerden en geeft een compleet inzicht in de regionale woningbouwontwikkeling. De woningmarktmonitor biedt in eerste instantie informatie over de bestaande woningvoorraad en de realisatie en plannen voor nieuwbouw. De woningmarktmonitor wordt op termijn uitgebreid met verschillende thema’s die de regio verbindt, zoals: koop- en huurmarkt, huisvesting (bijzondere) doelgroepen, realisatie bijzondere woonvormen, concentratie kwetsbare mensen, vernieuwende woonmilieus en verduurzaming van de woningvoorraad op ieder niveau. Ook zal het aandacht hebben voor de regionale versnellingsopgave.

Link naar de interactieve woningmarktmonitor.

In de bijlage Regionale Woningmarktmonitor Arnhem-Nijmegen staat de rapportage over de woningmarktmonitor. Hierin staan de woningmarktontwikkelingen over 2019 met een overzicht van de belangrijkste bevindingen en opgaven voor de regio en de subregio’s.